Kaucja

Kaucja jest to kwota pieniędzy, której celem jest zabezpieczenie interesów jednej ze stron umowy. Założeniem kaucji jest jej zwrot po zakończeniu umowy między stronami. Kaucja nie podlega jednak zwrotowi lub podlega częściowemu zwrotowi w przypadku nie wywiązania się lub niedbałego wywiązania się z umowy.

Księga główna

Księga główna jest to zbiór wszystkich kont syntetycznych wykorzystywanych przez dany podmiot do rejestracji zdarzeń gospodarczych. Konta te wyszczególnione są w zakładowym planie kont danego podmiotu.Księgę główną posiada każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Wykorzystywna jest ona do rejestracji zdarzeń gospodarczych na ogólnym poziomie, pozwalającym na stworzenie sprawozdania finansowego.Lista kont składających się na księgę główną nazywana jest planem kont.

Kapitał pracujący

Kapitał pracujący jest miarą finansową wykorzystywaną do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kapitał pracujący jest wyznaczany jako różnica między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Kapitał pracujący = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe

Kontrakt terminowy

Kontrakt terminowy to umowa dwóch stron o wykonanie transakcji kupna, w której kupujący zobowiązuje się do zakupu, a sprzedający do sprzedaży określonej ilości danego dobra, po określonej cenie, w określonym czasie w przyszłości.

Kanał dystrybucji

Kanał dystrybucji to wszystkie podmioty (także sposób połączeń między nimi i ich kolejność), za pośrednictwem których dokonuje się przepływ towarów, usług i informacji na rynek.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych polega na połączeniu sprawozdań finansowych dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, funkcjonujących odrębnie na rynku, ale powiązanych kapitałowo, i takim ich przedstawieniu jak gdyby działały one jako jeden podmiot gospodarczy.Cele przeprowadzania konsolidacji sprawozdań kapitałowych obejmują:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z