Warunki dostawy - Incoterms

Warunki dostawy określają reguły dostawy towaru od sprzedawcy do odbiorcy w przypadku handlu międzynarodowego. Powszechnie wykorzystywanym standardem są w tym przypadku Międzynarodowe Reguły Handlu nazywane Incoterms (International commercial terms).

Wolumen

Wolumen jest to miara wielkości handlu. Wolumen danego papieru wartościowego jest to łączna liczba jednostek tego papieru, która zmieniła właściciela w danym okresie, z reguły w jednym dniu.Dla akcji na przykład, wolumen jest to ilość akcji, która zmieniła właściciela w danym dniu od rozpoczęcia sesji.

Wartość firmy (Goodwill)

W rachunkowości wartość firmy jest to termin określający tą część wartości przedsiębiorstwa, która nie wynika bezpośrednio z wyceny jego aktywów netto.Wartość firmy powstaje jedynie w przypadku przejęć i jest wykazywana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Jej wielkość równa się różnicy pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto (z reguły wartością rynkową lub ustaloną przez rzeczoznawcę).

Waloryzacja

Waloryzacja polega na zmianie nominalnej wartości pieniężnej wierzytelności lub płatności w celu utrzymania jej realnej wartości ekonomicznej na niezmienionym poziomie. Waloryzacja ma więc na celu przeciwdziałanie zmianom siły nabywczej pieniądza, co z reguły sprowadza się do przeciwdziałania inflacji.  

Wartość godziwa

Wartość godziwa jest pojęciem wykorzystywanym przede wszystkim w rachunkowości i finansach i oznacza ona obiektywny szacunek wartości rynkowej danego dobra. Definicja wartości godziwej wg. polskiej Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest taka sama:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z