Ujemna wartość firmy (negative goodwill)

Ujemna wartość firmy powstaje, gdy cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego części jest niższa niż wartość godziwa przejętych aktywów.

Upadłość

Upadłość lub też procedura upadłościowa, jest to postępowanie wszczynane w sytuacji niewypłacalności dłużnika. Upadłość jest ogłaszana przez sąd. Może ona być uznana przez sąd zarówno na wniosek wierzycieli jak i samego dłużnika.Procedura upadłościowa polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wierzycieli. Może ona odbywać się poprzez: egzekucję długów z majątku przedsiębiorstwa - upadłość likwidacyjna, lub poprzez zawarcie układu i restrukturyzację długu - upadłość układowa.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło - jest umową cywilnoprawną, w myśl której jeden podmiot zamawia (zamawiający), a drugi w określonym terminie oddaje wykonane przez siebie dzieło (wykonawca).Podmioty umowy o dziełoUmowę o dzieło mogą zawrzeć wszystkie podmioty prawa cywilnego. Są nimi:

Umowa zlecenie (umowa zlecenia)

Umowa zlecenie (umowa zlecenia) - jest umową cywilnoprawną, w myśl której jeden podmiot zleca (zleceniodawca), a drugi zobowiązuje się wykonywać (zleceniobiorca) określone czynności.Podmioty umowy zleceniaUmowę zlecenie mogą zawrzeć wszystkie podmioty prawa cywilnego. Są nimi:

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste jest jednym z katalogu praw rzeczowych, które mogą przysługiwać do nieruchomości. W użytkowanie wieczyste oddaje się grunt, będący własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub związków gmin), na okres 99 lat.Prawo to nie różni się prawie od prawa własności do nieruchomości, chociaż prawa użytkowania wieczystego można zostać pozbawionym i jest ono teoretycznie ograniczone w czasie.

Unikanie płacenia podatków

Unikanie płacenia podatków (ang. tax avoidance) jest jedną z form reakcji podmiotów opodatkowanych na obciążenia podatkowe. Jest to działanie legalne, które należy odróżnić od nielegalnego uchylania się od płacenia podatków (inaczej: oszustw podatkowych).

Uchylanie się od płacenia podatków

Uchylanie się od płacenia podatków (ang. tax evasion, inaczej oszustwo podatkowe lub nielegalna ucieczka przed podatkiem) jest nielegalnym działaniem zmierzającym do niepłacenia lub ograniczenia wysokości płaconych podatków. Należy odróżnić je od legalnego unikania podatków.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z