Należności

Należności są to wynikłe z przeszłych zdarzeń uprawnienia podmiotu do otrzymania określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innych podmiotów. Są one wynikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.Należności są jednym ze składników aktywów w bilansie przedsiębiorstwa. W bilansie dzieli się je na dwie następujące grupy:

Niewypłacalność

Niewypłacalność jest to niemożność terminowego regulowania zobowiązań z powodu braków gotówki.Przyczyny niewypłacalnościNiewypłacalność przedsiębiorstwa może zostać wywołana przez wiele różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Poniżej przedstawiamy najbardziej powszechne z nich. Należy zaznaczyć, że większość przyczyn niewypłacalności spowodowanych jest nieumiejętnym zarządzaniem. Niewypłacalność przedsiębiorstwa może jednak być również spowodowana niespodziewanymi zmianami na rynku lub w gospodarce.

Nieruchomość

Z punktu widzenia polskiego prawa istotą nieruchomości jest grunt, a podstawą wydzielenia nieruchomości jest prawo własności.W myśl kodeksu cywilnego nieruchomością jest fragment powierzchni ziemi, który stanowi przedmiot odrębnych praw własności, jak również wszelkie naniesienia. Pod pojęciem naniesień należy rozumieć wszelkie budynki, budowle i urządzenia techniczne (np. instalacja wodno-kanalizacyjna) trwale związane z gruntem. Prawo własności gruntu powoduje, że jest się właścicielem budynków i budowli na nich postawionych.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z