Marża

Marża jest pojęciem określającym zysk uzyskiwany na sprzedaży. Określa ona nadwyżkę uzyskiwaną na sprzedaży dobra ponad bezpośrednie koszty jego uzyskania. Marża może być wyrażona kwotowo lub procentowo.Marża wyrażona kwotowoMarża = cena sprzedaży – koszt sprzedanego dobra Np.

Metoda średniej ważonej ceny ewidencyjnej (metoda wyceny zapasów)

Metoda średniej ważonej w przypadku wyceny zapasów jest to metoda wyceny ich rozchodu, polegająca na jego księgowaniu przy wykorzystaniu średniej ważonej ceny ich nabycia. Metoda ta może być wykorzystywana do rozchodu materiałów, towarów oraz produktów.

Monopson

Monopson w ekonomii oznacza taką formę rynku, na której występuje tylko jeden odbiorca (klient) oraz wielu sprzedawców danego dobra lub usługi. Monopson jest przykładem niedoskonałej konkurencji, gdyż monopsonista kontroluje cały rynek i może dyktować dostawcom swoje warunki.Przykładami monopsonów są niektóre rynki zdominowane przez firmy i instytucje państwowe. W wielu krajach o publicznej służbie zdrowia, resort zdrowia jest jedynym odbiorcą wszelkich usług w sektorze medycznym. Podobna sytuacja często również ma miejsce w sektorach energetycznych.

Mała architektura

Obiektem małej architektury w rozumieniu polskiego prawa budowlanego jest niewielki obiekt budowlany, którego nie można zaklasyfikować jako budynku ani urządzenia. Przykładami małej architektury są:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. IFRS)

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSSF (ang. International Financial Reporting Standards, IFRSs) stanowią zbiór standardów rachunkowości, związanych z nimi interpretacji oraz ram konceptualnych, wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (ang. International Accounting Standards Board, IASB).

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) (ang. IAS)

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards, IASs) stanowią zbiór standardów opracowywanych w latach 1973-2000 przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, KMSR (ang. International Accounting Standards Committee, IASC), organ zastąpiony w 2001 roku przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (ang. International Accounting Standards Board, IASB).

Marketing

Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, mającym na celu rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów.Dzięki marketingowi klienci otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie i wymianę produktów. Jest to zatem koncepcja dostarczania właściwych towarów odpowiednim osobom, we właściwym miejscu i czasie, po odpowiedniej cenie oraz przy użyciu prawidłowego zestawu środków promocji, takich jak np. reklama, promocja sprzedaży czy sprzedaż osobista.

Marka

Marka to nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, mająca na celu ułatwienie nabywcy rozpoznania dóbr i usług danego sprzedawcy oraz odróżnienie ich od produktów konkurencyjnych. Podobnie jak opakowanie, wygląd i zastosowane rozwiązania techniczne, marka stanowi składnik produktu.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z