Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. IFRS)

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSSF (ang. International Financial Reporting Standards, IFRSs) stanowią zbiór standardów rachunkowości, związanych z nimi interpretacji oraz ram konceptualnych, wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (ang. International Accounting Standards Board, IASB).

Cel wprowadzenia MSSF

W zamierzeniu wprowadzanie MSSF (IFRSs) ma zapewnić bezpośrednią porównywalność sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach, ponieważ obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości, a w efekcie sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe firm, znacznie różnią się od siebie. Jest to ważne szczególnie w dobie otwartego, globalnego rynku kapitałowego, na którym inwestorzy inwestując i oceniając wartość spółek, opierają się w znacznej mierze na publikowanych przez nie danych finansowych. Globalna akceptacja jednolitych MSSF zapewniłaby harmonizację i upodobnienie sprawozdawczości finansowej na całym świecie.

Nomenklatura

MSSF ma dwa znaczenia – wąskie i szerokie.

 1. Sensu stricte oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRSs) zaproponowane i przyjęte przez RMSR, w odróżnieniu od serii Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), wydawanych przed organ, który był poprzednikiem RMSR – Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, KMSR (ang. International Accounting Standards Committee, IASC).
 2. Natomiast sensu largo MSSF oznaczają:
  1. Wszystkie wydane do tej pory MSSF (IFRSs),
  2. Jak również obowiązujące obecnie 31 MSR, z których niektóre zostały uaktualnione przez nowy organ – RMSR,
  3. Aktualnie obowiązujące interpretacje do MSSF i MSR, oraz
  4. Ramy konceptualne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, które stosuje się w obszarach nieregulowanych przez MSSF (IFRSs) i MSR (IASs).

Zakres obowiązywania MSSF

MSSF (IFRSs) są używane w wielu krajach świata, w tym Australii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Malezji, Meksyku, Norwegii, RPA, Rosji, ale na chwilę obecną jedynie Unia Europejska wprowadziła obowiązek zgodności z MSSF dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych wszystkich spółek publicznych (od 2005 roku) i banków. W większości krajów firmy mają możliwość, ale nie obowiązek, stosowania MSSF (IFRSs) w przypadku jednostkowych sprawozdań finansowych.

Wykaz obowiązujących MSSF (IFRSs)

 • Wstęp do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (ang. Preface to International Financial Reporting Standards),
 • MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy (ang. First-time Adoption of International Financial Reporting Standards),
 • MSSF 2: Płatności w formie akcji (ang. Share-based Payment),
 • MSSF 3: Połączenia jednostek gospodarczych (ang. Business Combinations),
 • MSSF 4: Umowy ubezpieczeniowe (ang. Insurance Contracts),
 • MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (ang. Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations),
 • MSSF 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych (ang. Exploration for and Evaluation of Mineral Assets),
 • MSSF 7: Instrumenty finansowe – ujawnienie informacji (ang. Financial Instruments: Disclosures),
 • MSSF 8: Segmenty operacyjne (ang. Operating Segments),
 • Ramy konceptualne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (ang. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements),
 • MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych (ang. Presentation of Financial Statements),
 • MSR 2: Zapasy (ang. Inventories),
 • MSR 7: Rachunek przepływów pieniężnych (ang. Statement of Cash Flows),
 • MSR 8: Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (ang. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors),
 • MSR 10: Zdarzenia następujące po dniu bilansowym (ang. Events After the Reporting Period),
 • MSR 11: Umowy o usługę budowlaną (ang. Construction Contracts),
 • MSR 12: Podatek dochodowy (ang. Income Taxes),
 • MSR 14: Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności (ang. Segment Reporting),
 • MSR 16: Rzeczowe aktywa trwałe (ang. Property, Plant and Equipment),
 • MSR 17: Leasing (ang. Leases),
 • MSR 18: Przychody (ang. Revenue),
 • MSR 19: Świadczenia pracownicze (ang. Employee Benefits),
 • MSR 20: Dotacje rządowe oraz ujawnienie informacji na temat pomocy rządowej (ang. Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance),
 • MSR 21: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych (ang. The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates),
 • MSR 23: Koszty finansowania zewnętrznego (ang. Borrowing Costs),
 • MSR 24: Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (ang. Related Party Disclosures),
 • MSR 26: Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych (ang. Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans),
 • MSR 27: Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (ang. Consolidated and Separate Financial Statements),
 • MSR 28: Inwestycje w jednostki stowarzyszone (ang. Investments in Associates),
 • MSR 29: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji (ang. Financial Reporting in Hyperinflationary Economies),
 • MSR 31: Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach (ang. Interests in Joint Ventures),
 • MSR 32: Instrumenty finansowe – prezentacja (ang. Financial Instruments: Presentation),
 • MSR 33: Zysk przypadający na jedną akcję (ang. Earnings Per Share),
 • MSR 34: Śródroczna sprawozdawczość finansowa (ang. Interim Financial Reporting),
 • MSR 36: Utrata wartości aktywów (ang. Impairment of Assets),
 • MSR 37: Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (ang. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets),
 • MSR 38: Wartości niematerialne (ang. Intangible Assets),
 • MSR 39: Instrumenty finansowe – ujęcie i wycena (ang. Financial Instruments: Recognition and Measurement),
 • MSR 40: Nieruchomości inwestycyjne (ang. Investment Property),
 • MSR 41: Rolnictwo (ang. Agriculture).
Reklama