Należności

Należności są to wynikłe z przeszłych zdarzeń uprawnienia podmiotu do otrzymania określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innych podmiotów. Są one wynikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Należności są jednym ze składników aktywów w bilansie przedsiębiorstwa. W bilansie dzieli się je na dwie następujące grupy:

  • należności długoterminowe – o terminie zapadalności powyżej roku. Do należności tych mogą należeć na przykład udzielone pożyczki długoterminowe oraz inne należności, które spłacone zostaną w terminie późniejszym niż 12 miesięcy, za wyjątkiem należności handlowych (z tytułu dostaw i usług).
  • należności krótkoterminowe – o terminie zapadalności poniżej roku. Do należności krótkoterminowych należy większość należności generowanych przez przedsiębiorstwo podczas działalności operacyjnej.
    • Podstawową pozycją będą tu należności handlowe. Powstają one w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży z odroczonym terminem płatności (wydaje dobra klientowi oraz wystawia mu fakturę, ustalając termin płatności po upływie np. 30 dni). Do momentu zapłaty w bilansie przedsiębiorstwa występowała będzie należność od klienta w wysokości, jaką jest on zobowiązany zapłacić za wydane mu dobra. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, wszystkie należności handlowe wykazuje się jako krótkoterminowe, odrębnie wydzielając tą część, której spłata nastąpi w terminie późniejszym niż 12 miesięcy.
    • Inne rodzaje należności krótkoterminowych to: należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych itp.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dokładnie zapoznać się z rodzajami należności, zapraszamy do naszego kursu księgowości do sekcji aktywa w bilansie, gdzie znajdziesz dokładny ich opis.

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda cały bilans przedsiębiorstw produkcyjnych, obejrzyj przygotowane przez nas tłumaczenie bilansu. Zobaczysz tam pełen bilans i rachunek zysków i strat w dwóch językach: polskim i angielskim.

Reklama