Księgowość

Przepływ z działalności inwestycyjnej pokazują:

Przepływy pieniężne z działalności finansowej mają na celu ukazanie przepływów wynikających z pozyskiwania i utrzymywania źródeł finansowania aktywów przedsiębiorstwa.Do źródeł tych zalicza się zarówno kapitały własne jak i obce źródła finansowania takie jak kredyty i pożyczki, w tej sekcji wykazuje się więc przepływy wynikające z obu tych tytułów.Poszczególne pozycje w sprawozdaniu są na tyle czytelne, że nie potrzebują bardziej szczegółowego omówienia.

Przepływy z działalności operacyjnej pokazują przepływy wynikające z działalności przedsiębiorstwa. Będą to w dużej mierze przepływy wynikające ze sprzedaży, zapłaty za materiały, wypłat wynagrodzeń, reklamy, remontów oraz pokrywania innych bieżących wydatków. Istnieją dwie metody tworzenia tej części rachunku przepływów pieniężnych, w wyniku których otrzymujemy różne wersje cash flow:

Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia informacje o zmianie stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w ciągu danego okresu sprawozdawczego. Jego najbardziej uproszczoną formę można by przedstawić w następujący sposób:

Rachunek przepływów pieniężnych jest obok bilansu i rachunku zysków i strat, trzecim głównym elementem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.Jego zadaniem jest ukazanie przepływów środków pieniężnych, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie w danym okresie. W uproszczeniu, możemy powiedzieć że: