Przepływy pieniężnie z działalności inwestycyjnej

Przepływ z działalności inwestycyjnej pokazują:

  • Wpływy gotówki wynikające ze sprzedaży środków trwałych i innych aktywów inwestycyjnych (np. udziałów w innych podmiotach)
  • Wypływy gotówki wynikające z zakupów środków trwałych trwałych innych aktywów inwestycyjnych
  • Przepływy z tytułu pożyczek innym podmiotom lub dywidend uzyskanych z udziałów w innych podmiotach.
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a)w jednostkach powiązanych
b)w pozostałych jednostkach
-zbycie aktywów finansowych
-dywidendy i udziały w zyskach
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
-odsetki
-inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a)w jednostkach powiązanych
b)w pozostałych jednostkach
-nabycie aktywów finansowych
-udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Reklama