Budowa rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia informacje o zmianie stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w ciągu danego okresu sprawozdawczego. Jego najbardziej uproszczoną formę można by przedstawić w następujący sposób:

  • środki pieniężne na początek okresu
  • + wpływy środków pieniężnych
  • - wypływy środków pieniężnych
  • = środki pieniężne na koniec okresu

W rzeczywistości rachunek pieniężny jest jednak bardziej rozbudowany. Dla oceniających przepływy pieniężne przedsiębiorstwa, oprócz całkowitej zmiany wielości środków pieniężnych, ważne jest też co owe zmiany wywołało. Przedsiębiorstwo może bowiem generować przepływy z różnych źródeł:

  • zyskiwać lub tracić środki pieniężne w wyniku podstawowej działalności operacyjnej i handlowej,
  • przepływy mogą też wynikać z inwestycji – przedsiębiorstwo może kupować lub sprzedawać swój majątek

Zmiany gotówki, mogą być generowane przez zaciąganie i spłatę kredytów i pożyczek.

Każda z tych aktywności spowoduje zmianę posiadanych środków pieniężnych. Każda też wywoła przepływy. Ich znaczenia będą jednak różne i oceniający sprawozdanie chcą nie tylko wiedzieć ile środków wpłynęło do firmy, ale także skąd one się wzięły.

Zupełnie inne znaczenie mają środki uzyskane na sprzedaży produktów a inne środki pozyskane poprzez zaciągnięcie kredytu.

Aby umożliwić taką analizę przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, rachunek cash-flow zbudowany jest w następujący sposób:

A.Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
I.Wpływy
II.Wypływy
B.Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
I.Wpływy
II.Wypływy
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
I.Wpływy
II.Wypływy
  
D.Zmiana stanu środków pieniężnych (A +/- B +/- C)
  
E. Środki pienieżne na początek okresu
F. Środki pieniężnie na koniec okresu (E +/- D)

Jak widzimy, przepływy pieniężne rozbite są na 3 podstawowe grupy: przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Poniżej opisujemy poszczególne rodzaje przepływów.

Reklama
Reklama