Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Przepływy pieniężne z działalności finansowej mają na celu ukazanie przepływów wynikających z pozyskiwania i utrzymywania źródeł finansowania aktywów przedsiębiorstwa.

Do źródeł tych zalicza się zarówno kapitały własne jak i obce źródła finansowania takie jak kredyty i pożyczki, w tej sekcji wykazuje się więc przepływy wynikające z obu tych tytułów.

Poszczególne pozycje w sprawozdaniu są na tyle czytelne, że nie potrzebują bardziej szczegółowego omówienia.

CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Reklama