Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych jest obok bilansu i rachunku zysków i strat, trzecim głównym elementem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.

Jego zadaniem jest ukazanie przepływów środków pieniężnych, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie w danym okresie.

W uproszczeniu, możemy powiedzieć że:

Cash flow pokazuje jakimi środkami przedsiębiorstwo dysponowało w danym okresie, jakie było ich źródło pochodzenia i jak zostały zagospodarowane.

Znaczenie cash flow

Obiektywizm

Rachunek przepływów pieniężnych postrzegany jest jako bardzo ważna część sprawozdania finansowego, dostarczająca dużej ilości informacji na temat działalności firmy. Jego znaczenie wynika z faktu, że jest on znacznie mniej podatny na zniekształcenia księgowe niż bilans czy rachunek zysków i strat.

Bilans i rachunek wyników zależą w dużej mierze od zastosowanych standardów rachunkowości oraz metod wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów (od przyjętych metod amortyzacji z stawek amortyzacyjnych, metod wyceny zapasów, środków trwałych, inwestycji, itp), czyli od parametrów ustalanych przez zarząd spółki.

Aby zmienić wynik finansowy spółki lub wielkość jej aktywów w bilansie, wystarczy zmienić metodę wyceny. Zarządy firm mają dość duże możliwości takich zmian pozostając wciąż w zgodzie z przepisami.

Oporność rachunku przepływów pieniężnych na takie działania wynika z tego, że przedstawia on jedynie rzeczywiste zmiany gotówki, jakie zaszły w przedsiębiorstwie i zarządy spółek mają ograniczone możliwości manewrowania tymi wielkościami przy pomocy polityki rachunkowości. Nie występują tu bowiem takie elementy takie jak szacunki czy przybliżenia.

Ważność gotówki w firmie

Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za cash flow jest fakt, że pokazuje on zmiany rzeczywistej gotówki w firmie. Pieniądz gotówkowy jest krwiobiegiem przedsiębiorstwa i jest jedną z najważniejszych wielkości na jakie inwestorzy zwracają uwagę.
Nawet przedsiębiorstwa wykazujące zyski w rachunku zysków i strat mogą mieć poważne problemy finansowe a nawet upaść jeśli nie będą posiadały wystarczającej ilości gotówki. Zysk księgowy bowiem nie jest równoznaczny z zyskiem gotówkowym.

Więcej o znaczeniu cash flow jako narzędzia do analizy przedsiębiorstwa przeczytasz w naszym  kursie analizy finansowej w sekcji cash flow.

Reklama