Pasywa

Pasywa są to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Pojęcie pasywów jest ściśle związane z bilansem przedsiębiorstwa, który przedstawia aktywa posiadane przez spółkę oraz źródła ich finansowania.Pasywa w przedsiębiorstwie dzielą się na dwie podstawowe grupy:

Produkcja w toku

Produkcja w toku jest to termin księgowy oznaczający częściowo wykonane produkty będące w trakcie cyklu produkcyjnego lub częściowo wykonane kontrakty w trakcie realizacji. Produkcja w toku w sprawozdaniu finansowym wykazywana jest w zapasach.Z reguły produkcję w toku wycenia się według poniesionych kosztów, poprzez rejestrację nakładów poniesionych na produkcję do momentu wyceny. W przypadku kontraktów długoterminowych występują jednak również inne metody, na przykład według obmiaru wykonanych prac w stosunku do wszystkich prac objętych umową.

Podatek odroczony

Podatek odroczony jest to pozycja księgowa oznaczająca aktywo lub pasywo w bilansie powstające w wyniku różnic między zasadami księgowymi i podatkowymi. Zależnie od zastosowanych standardów rachunkowości, podatek odroczony wynika z:

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny jest dokumentem informacyjnym publikowanym przez emitentów papierów wartościowych. Jego celem jest przedstawienie potencjalnym nabywcom papierów wartościowych informacji o danej ofercie emisyjnej.Prospekt emisyjny może być wydany w przypadku emisji:

Prawo do akcji (PDA)

Prawo do akcji jest prawem majątkowym uprawniającym inwestora do otrzymania akcji nowej emisji, w której objął on akcje. Powstaje ono z chwilą dokonania przydziału tych akcji, a wygasa w momencie zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych lub z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

Public Relations (PR)

Public relations to działania firmy, które mają doprowadzić do zbudowania i utrzymywania pożądanych relacji firmy z jej otoczeniem, czyli z osobami lub grupami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (są to instytucje, media, organizacje, pracownicy, klienci itp.). Zawiera się w tym dążenie do uzyskania przychylnych opinii, tworzenie korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz właściwe reagowanie na niekorzystne informacje i negatywne zjawiska w firmie.Public relations może być skierowane zarówno do wnętrza firmy jak i na zewnątrz.

Produkt

Produkt jest zbiorem cech materialnych i niematerialnych, które oferuje sprzedający i nabywa kupujący, akceptując w ten sposób właściwości danego dobra czy usługi jako te, które zaspokajają jego własne potrzeby. Produktem jest więc wszystko to, co można zaoferować na rynku, a więc każde dobro i usługa, które można nabyć, użytkować lub skonsumować, zaspokajając tym samym potrzebę ludzką. Produkt może być więc przedmiotem wymiany.

Promocja

Promocja jest to zbiór środków, za pomocą których przedsiębiorstwo lub sprzedawca komunikuje się z rynkiem, czyli przekazuje informacje o swojej działalności lub konkretnych produktach i usługach.Aby nawiązać kontakt, przedsiębiorstwo uruchamia cały system działań, których celem jest rozpoznanie i trafienie w potrzeby potencjalnych klientów i zachęcenie ich do nabycia danego dobra, a także wytworzenie pozytywnego wizerunku produktu i firmy oraz utrwalanie go.

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie jest niekorzystnym zjawiskiem związanym z budową systemu podatkowego i oznacza dwukrotne opodatkowanie tego samego przedmiotu opodatkowania (dochodów, majątku lub konsumpcji).

Promocja sprzedaży

Promocja sprzedaży (inaczej promocja uzupełniająca, dodatkowa) jest elementem promotion-mix. Oznacza stosowanie różnych bodźców zachęcających do zakupu towaru poprzez jego uatrakcyjnienie. Jest stosowana najczęściej w ograniczonym czasie, na miejscu sprzedaży. Prowadzone w ramach promocji sprzedaży działania powinny dawać klientom odczucie, że mają do czynienia z wyjątkową okazją. Dlatego też nie stosuje się ich stale. Bardzo często promocja uzupełniająca jest powiązana z porami roku i świętami okolicznościowymi (np. Boże Narodzenie, Dzień Dziecka).

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z