Bessa

Bessa to termin oznaczający okres długotrwałego spadku cen na danym rynku. Terminu tego najczęściej używa się w kontekście giełd, gdzie bessa nazywana jest również "rynkiem niedźwiedzia". Oznacza ona wtedy długotrwały okres spadania cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie. O bessie mówi się, gdy spadkowi ulegają główne indeksy danej giełdy, czyli de facto ceny większości spółek. Spadek ceny jednej spółki nie jest określany mianem bessy.

Barter

Barter jest to rodzaj handlu, w którym dobra lub usługi są bezpośrednio wymieniane na inne dobra lub usługi bez udziału pieniądza.Barter - rys historycznyBarter był wykorzystywany przez społeczeństwa prymitywne przed wprowadzeniem przez nie pieniądza. Handel na zasadzie barteru odbywał się wtedy raczej pomiędzy różnymi społecznościami, niż pomiędzy członkami jednej społeczności. Wewnątrz społeczności redystrybucja dóbr odbywała się raczej na bazie tradycji i zależności społecznych niż barteru.

Bilans

Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (np. na koniec danego roku obrotowego). Przedstawiane w bilansie aktywa są to kontrolowane przez spółkę zasoby. Pasywa natomiast pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów.Zgodnie z zasadą bilansową suma aktywów równa jest sumie pasywów (każde posiadane przez spółkę aktywo jest sfinansowane z jakiegoś źródła). Równość aktywów i pasywów wynika również ze stosowanej w księgowości zasady podwójnego zapisu.

Budowla

Zgodnie z polskim prawem budowlanym pod pojęciem budowli rozumiemy wszelkie obiekty niebędące budynkami ani obiektami małej architektury.Przykładem budowli jest: 

Bankowy papier wartościowy

Bankowy papier wartościowy (BPW, certyfikat depozytowy, bon lokacyjny) to dłużny papier wartościowy emitowany wyłącznie przez banki na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. Zobowiązuje emitenta do zwrotu po określonym czasie pożyczonej kwoty i wypłaty odsetek. Służy do gromadzenia przez banki środków pieniężnych.PodziałWśród BPW wyróżnić można:

Badania marketingowe

Badania marketingowe można zdefiniować jako systematyczne gromadzenie, zapisywanie oraz analizowanie danych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, których posiadanie jest konieczne, aby opracować program marketingowy. Dane te służą również doskonaleniu i usprawnianiu procesów podejmowania decyzji. Pozwalają często na rozpoznanie problemów i popełnianych przez firmę błędów oraz pomagają w wyborze możliwych do wprowadzenia usprawnień w procesie planowania produktu, sprzedaży czy promocji, mających na celu zwiększenie zadowolenie klienta.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z