Cena

We współczesnej ekonomii cenę określa się jako wartość danego dobra wyrażoną w jednostkach pieniężnych, lub też koszt, jaki trzeba ponieść, aby uzyskać dane dobro.Bardziej ogólnie, cenę przedstawić można jako przelicznik pomiędzy dwoma dobrami, pokazujący stosunek, w jakim dobra te płacą za siebie, przy czym pieniądz niekoniecznie musi być jednym z tych dóbr. W przypadku wymiany barterowej (wymiany jednego dobra na inne dobro bez udziału pieniądza) cena będzie określała stosunek, w jakim dwie strony są skłonne wymienić dany towar.

Cena brutto

“Brutto” w ekonomii oznacza “przed potrąceniami”. Cena brutto jest więc ceną przed potrąceniem podatków, czyli ceną z uwzględnieniem wszystkich podatków takich jak akcyza, czy podatek VAT.

Cesja

Cesja (nazywana też przelewem) jest umową cywilnoprawną, która przenosi prawo do wierzytelności z cedenta (wierzyciela) na osobę trzecią (cesjonariusza). Jeśli umowa cesji nie stanowi inaczej, cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością (prawa do odsetek, zabezpieczenia itp.), jak również ryzyka z nią związane (np. niewypłacalność dłużnika).Cesję wierzytelności w prawie polskim regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.Przedmiot cesjiPrzedmiotem cesji może być zarówno cała wierzytelność jak i jej część.

Cedent

Cedent jest jedną ze stron cesji. Cedent jest to podmiot cedujący (przekazujący) swoje prawa do czegoś na rzecz innego podmiotu (cesjonariusza). Przedmiotem cesji może być zarówno prawo do czegoś, jak i wierzytelność.W momencie dokonania cesji, cedent traci prawa do wierzytelności oraz wszelkie prawa z nimi związane (np. prawa do odsetek), chyba że umowa cesji stanowi inaczej.Dodatkowe informacjeWięcej informacji na temat cesji pod hasłem cesja

Cena netto

„Netto” w ekonomii oznacza „po potrąceniach”. Cena netto jest więc ceną po potrąceniu podatków, lub innymi słowy, przed ich naliczeniem.Cena netto w praktyce (bez podatku VAT)W praktyce pojęcia ceny netto używa się do określenia, że cena nie uwzględnia podatku VAT, w przeciwieństwie do ceny brutto, która podatek VAT zawiera.

Czarny rynek

Czarny rynek oznacza nielegalny rynek, na którym ignorowane są przepisy podatkowe i prawne regulujące zasady obrotu. Czarny rynek może dotyczyć:

Cena detaliczna

Cena detaliczna jest to cena oferowana nabywcy za towar w punkcie sprzedaży. Jest to cena za 1 jednostkę danego towaru.Cena detaliczna jest przeciwieństwem ceny hurtowej, która jest ceną za większą ilość danego towaru. Cena hurtowa jest z reguły niższa od ceny detalicznej. Wynika to z tego, że przy sprzedaży większej ilości towaru jednocześnie, koszty transakcji oraz koszty logistyczne są relatywnie niższe.

Cena hurtowa

Cena hurtowa jest to cena za dużą ilość danego dobra. Cena hurtowa jest z reguły niższa od ceny detalicznej (za 1 sztukę danego dobra), gdyż koszty transakcji oraz koszty logistyczne są relatywnie niższe przy sprzedaży dużej ilości towaru naraz, niż w przypadku konieczności dokonania wielu mniejszych transakcji z końcowymi odbiorcami.

Cena producenta

Cena producenta jest to cena po jakiej producent oferuje swoje produkty kupującym je bezpośrednio od niego.Z reguły, aby nie ponosić dużych kosztów logistycznych i transakcyjnych, producenci sprzedają swoje produkty jedynie w dużych ilościach (w ilościach hurtowych). Produkty skupowane są przez hurtownie, które następnie rozprowadzają towar do poszczególnych małych odbiorców, takich jak sklepy lub małe przedsiębiorstwa.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z