Zapasy

Zapasy są to zakupione lub wytworzone przez przedsiębiorstwo, przeznaczone do sprzedaży lub wykorzystania w produkcji:

Zobowiązania

Zobowiązanie jest to wynikły z przeszłych zdarzeń obowiązek podmiotu do przekazania w przyszłości innemu podmiotowi wartości w postaci dóbr, usług, pieniędzy lub innych korzyści ekonomicznych.Zobowiązania są jednym ze składników pasywów w bilansie przedsiębiorstwa. Dzieli się je na dwie podstawowe grupy pod względem czasu ich wymagalności:

Zestawienie obrotów i sald

Zestawienie obrotów i sald, nazywane też bilansem próbnym (eng. Trial Balance - TB) lub potocznie "obrotówką" służy do sprawdzenia poprawności zapisów księgowych za dany okres. Jest to zestawienie pokazujące i podsumowujące obroty oraz salda na wszystkich kontach w planie kont przedsiębiorstwa.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z