Jednostka zależna

Jednostka zależna to jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami prawa handlowego, kontrolowana przez jednostkę dominującą.Oznacza to, że jednostka jest jednostką zależną, gdy inna jednostka sprawuje nad nią kontrolę, a w szczególności:

Joint venture

Joint venture jest terminem pochodzącym z języka angielskiego i w dosłownym tłumaczeniu znaczy „wspólne przedsięwzięcie”. W biznesie joint venture oznacza podmiot stworzony wspólnie przez więcej niż jedną firmę w celu realizacji określonego zadania lub prowadzenia konkretnej działalności. Współudziałowcy joint venture dzielą między siebie zyski i koszty z prowadzonej wspólnie działalności.W klasycznej formie joint venture jest stworzony jako odrębne przedsiębiorstwo, do którego tworzące je organizacje wnoszą kapitał zakładowy i którego są współwłaścicielami. W rzeczywistości jednak nie w każdym przypadku joint venture jest osobno powołaną spółką. Niekiedy może to być jedynie bardzo bliska współpraca dwóch podmiotów, które przeznaczyły kapitał na daną wspólnie realizowaną działalność i następnie rozliczają się, dzieląc koszty i przychody zgodnie z umową zawartą w momencie powstania joint venture, nie tworząc jednak oddzielnego podmiotu gospodarczego.

Jednostka współzależna (współkontrolowana)

Jednostka współzależna (współkontrolowana) jest to jednostka gospodarcza, która jest współkontrolowana przez co najmniej dwóch wspólników na podstawie zawartej przez nich umowy, umowy spółki lub statutu spółki.

Jednostki powiązane

Jednostki powiązane to wszystkie jednostki podporządkowane i ich jednostki nadrzędne.Jednostkami nadrzędnymi są: jednostka dominująca (patrz Jednostka zależna), znaczący inwestor oraz wspólnik jednostki współzależnej (patrz Jednostka współzależna (współkontrolowana)).Jednostki zależne, współzależne, a także stowarzyszone określa się jako jednostki podporządkowane.

Jednostka stowarzyszona

Jednostka stowarzyszona jest jednostką gospodarczą, na którą znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ. Wpływ ten jednak nie jest aż tak silny, żeby można było mówić o sprawowaniu kontroli. Jednostki stowarzyszonej nie należy również mylić z jednostką współzależną (współkontrolowaną).Określenie, czy dana jednostka, w której dokonano inwestycji, jest jednostką stowarzyszoną jest bardzo ważne dla ustalenia obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych, jak również dla wyboru metody wyceny inwestycji w daną jednostkę.

Jednostka podporządkowana

Jednostka podporządkowana jest jednostką gospodarczą powiązaną z inwestorem. Z reguły powiązanie wynika z posiadania przez inwestora udziałów w spółce podporządkowanej. Jednostki podporządkowane, w zależności od tego jak silny wpływ może wywierać na nią inwestor, można podzielić na:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z