Saldo

Saldo konta księgowego określa stan składnika ewidencjonowanego na tym koncie na dany moment. Saldo jest to stan konta obliczany jako różnica między obrotami konta po stronach „Ma” (Dt) oraz „Wn” (Ct). Zależne od tego który obrót jest większy, saldo konta jest debetowe lub kredytowe.

Strategia

Strategia przedsiębiorstwa jest to kierunek i zakres działania, który przedsiębiorstwo zamierza przyjąć w długim terminie, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę konkurencyjną. Strategia ma na celu zaadoptowanie przedsiębiorstwa i jego działań do zmian zachodzących w jego środowisku w taki sposób, aby zapewnić mu długotrwałe przetrwanie i rozwój.Strategia przedsiębiorstwa obejmuje ogół jego działań oraz bierze pod uwagę środowisko wewnętrzne i zewnętrzne.

Storno (Strono czarne, storno czerwone)

Storno oznacza zapis księgowy anulujący operację księgową.Storno zostało wprowadzone, aby umożliwić poprawianie błędów księgowych bez konieczności kreślenia (dzięki czemu zachowywana była czytelność zapisów, kolejność ich numeracji oraz cała historia księgowań, włącznie z księgowaniami błędnymi).Występują dwa rodzaje strona:

Sprzedaż osobista

Sprzedaż osobista należy do elementów promotion-mix. Jest to werbalna prezentacja produktu lub usługi polegająca na przeprowadzeniu rozmowy z jednym lub większą liczbą potencjalnych nabywców w celu dokonania sprzedaży. Rozmowa ta często połączona jest z możliwością obejrzenia, a nawet wypróbowania towaru.Sprzedaż osobista jest najstarszym elementem promocji.Sposoby bezpośredniego dotarcia do klienta.Sprzedaż osobista jest realizowana na różne sposoby:

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa jest jedną z form reakcji przedsiębiorstwa na nałożone podatki. Celem strategii podatkowej jest optymalizacja obciążenia podatkowego (które nie zawsze jest równoznaczne z minimalizacją kwoty podatku do zapłacenia).Można mówić o trzech typach reakcji podatników na obłożenie podatkiem:

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku to proces podziału rynku według określonych kryteriów na możliwie jednorodne grupy nabywców (segmenty rynkowe), wymagające różnych strategii marketingowych w celu oddziaływania na dokonywane przez nabywców zakupy.

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to wybrany przez kadrę kierowniczą zestaw działań, za pomocą których firma chce osiągnąć wyznaczone strategiczne cele rynkowe. Cele te mogą dotyczyć zdobycia nowych rynków, wprowadzenia na nie odpowiednich towarów, zwiększenia udziału firmy na danym rynku, powiększenia osiąganych zysków czy też wytworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. W centrum strategii marketingowych zawsze stoi klient, jako że wszystkie wymienione cele są związane z postępowaniem nabywców dóbr i usług oferowanych przez firmę.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z