Termin płatności

Termin płatności jest to dzień, w którym należy spłacić zobowiązanie, lub okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności.W przypadku handlu, szczególnie w przypadku sprzedaży business to business (czyli pomiędzy firmami), częstą praktyką jest wykorzystywanie tzw. kredytu kupieckiego, polegającego na tym, że zapłata za otrzymany towar następuje dopiero po pewnym czasie. Termin płatności oznacza moment, w którym płatność ta ma nastąpić. Może on być wyrażony na dwa sposoby:

Tantiemy

Tantiemy mają dwa podstawowe, odrębne znaczenia: Tantiemy - Opłaty za wykorzystywanie aktywa lub własności intelektualnej (np. praw autorskich) pobierane przez jego/jej właściciela od podmiotów korzystających (na przykład opłata pobierana przez artystów i twórców za wykorzystywanie ich utworów muzycznych). Tantiemy - Dodatkowe wynagrodzenia pracowników, których wysokość uzależniona jest od zysków przedsiębiorstwa. Obie definicje wyjaśniamy dokładniej poniżej:

Towar

Towar w podstawowym znaczeniu oznacza dobro materialne przeznaczone na sprzedaż. Zależnie od kontekstu towar może mieć znaczenie bardziej szczegółowe.Towar w przedsiębiorstwie (eng. merchandise)Z punktu widzenia przedsiębiorstwa towarem są dobra materialne zakupione i przeznaczone do sprzedaży bez ich przetwarzania.Jeśli przedsiębiorstwo zakupuje dobro z zamiarem jego przetworzenia, dobro to będzie określane mianem materiałów, a po przetworzeniu będzie określane jako produkt (wyrób gotowy).

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z