Termin płatności

Termin płatności jest to dzień, w którym należy spłacić zobowiązanie, lub okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności.

W przypadku handlu, szczególnie w przypadku sprzedaży business to business (czyli pomiędzy firmami), częstą praktyką jest wykorzystywanie tzw. kredytu kupieckiego, polegającego na tym, że zapłata za otrzymany towar następuje dopiero po pewnym czasie. Termin płatności oznacza moment, w którym płatność ta ma nastąpić. Może on być wyrażony na dwa sposoby:

  • Termin płatności określony jako dzień – termin płatności określony jest jako konkretna data.
  • Termin płatności określony jako okres – w tym przypadku termin płatności określony jest w dniach (np. 30 dni). Zapłata musi nastąpić nie później niż 30 dni od sprzedaży. Z reguły dni liczone są od dnia wystawienia faktury.
Reklama