Towar

Towar w podstawowym znaczeniu oznacza dobro materialne przeznaczone na sprzedaż. Zależnie od kontekstu towar może mieć znaczenie bardziej szczegółowe.

Towar w przedsiębiorstwie (eng. merchandise)

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa towarem są dobra materialne zakupione i przeznaczone do sprzedaży bez ich przetwarzania.

Jeśli przedsiębiorstwo zakupuje dobro z zamiarem jego przetworzenia, dobro to będzie określane mianem materiałów, a po przetworzeniu będzie określane jako produkt (wyrób gotowy).

To samo dobro może być więc przez jedno przedsiębiorstwo określane mianem towaru a przez inne nie. Takim przykładem mogą być owoce, które dla hurtownika będą towarem, gdyż skupuje je on i odsprzedaje bez ich przetwarzania. Dla wytwórni marmolady będą one natomiast materiałem, z którego następnie powstanie wyrób gotowy (produkt) w postaci dżemu.

Towar na giełdzie towarowej (eng. commodity)

Z punktu widzenia obrotu giełdowego, wszystkie dobra notowane na giełdzie towarowej określane są mianem towarów, bez względu na ich przeznaczenie.

Charakterystyczną cechą obrotu towarowego na giełdzie jest to, że każdy rodzaj towaru jest jednorodny. Podstawowa jednostka danego towaru ma określone parametry, włącznie z parametrami jakości. Nie ma natomiast znaczenia, kto dany towar wyprodukował lub kto go sprzedaje. Cena danego towaru również jest jednakowa na całej giełdzie, np.:

  • Ropa - podstawowa jednostka towaru: baryłka (42 galony amerykańskie),
  • Miedź - podstawowa jednostka towaru: tona,
  • Złoto - podstawowa jednostka towaru: uncja.

Takie zestandaryzowanie umożliwia płynny handel towarem na giełdzie pomiędzy wieloma uczestnikami rynku równocześnie. Cena danego towaru determinowana jest więc jedynie przez popyt i podaż.

Konsekwencją takiego podejścia jest to, iż na giełdach towarowych handluje się jedynie towarami masowymi, których cechy da się ująć w określone standardy. Są to więc w dużej mierze surowce mineralne (żelazo, ropa, miedź, węgiel, złoto, srebro, itp.) oraz produkty spożywcze w podstawowej postaci (np. zboża, mięso, owoce).

Reklama