Bankowy papier wartościowy

Bankowy papier wartościowy (BPW, certyfikat depozytowy, bon lokacyjny) to dłużny papier wartościowy emitowany wyłącznie przez banki na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. Zobowiązuje emitenta do zwrotu po określonym czasie pożyczonej kwoty i wypłaty odsetek. Służy do gromadzenia przez banki środków pieniężnych.

Podział

Wśród BPW wyróżnić można:

  • materialne i zdematerializowane,
  • imienne i na okaziciela,
  • o stałym i zmiennym oprocentowaniu,
  • w walucie polskiej i obcej.

Bankowe wartościowe mogą, w odróżnieniu od lokat, być przedmiotem obrotu. Bank nie może udzielić kredytu ani pożyczki na emitowany przez siebie BPW. Po raz pierwszy w Polsce BPW wyemitowany został w 1992 roku przez Bank Rozwoju SA.

Reklama