Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny jest dokumentem informacyjnym publikowanym przez emitentów papierów wartościowych. Jego celem jest przedstawienie potencjalnym nabywcom papierów wartościowych informacji o danej ofercie emisyjnej.

Prospekt emisyjny może być wydany w przypadku emisji:

 • akcji,
 • obligacji,
 • jednostek funduszy inwestycyjnych,
 • innych ofert.

W bardzo wielu przypadkach, szczególnie w przypadku emisji publicznych, prospekt emisyjny jest dokumentem wymaganym przez prawo. Ma to na celu zabezpieczenie interesów potencjalnych kupców poprzez udostępnienie im szczegółowych informacji na temat emitenta oraz emisji. W Polsce obowiązek tworzenia prospektu emisyjnego zachodzi wtedy, gdy emisja skierowana jest do więcej niż 100 osób, gdyż jest ona wtedy traktowana jako oferta publiczna (w przeciwieństwie do prywatnej - poniżej 100).

Informacje zawarte w prospekcie emisyjnym to przede wszystkim:

 1. Informacje na temat emitenta - szczegółowe informacje na temat emitenta, jego działalności, zarządu i inne informacje, które mogą być istotne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.
  1. W przypadku emisji akcji lub papierów dłużnych będą to między innymi informacje o sytuacji finansowej emitenta. Ponadto w przypadku akcji w prospekcie zawarte będą również informacje dotyczące pozycji strategicznej przedsiębiorstwa na rynku oraz plany strategiczne.
  2. W przypadku emisji jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym prospekt będzie zawierał informacje o tym, w co fundusz inwestuje lub będzie inwestował. Jeśli fundusz będzie inwestował w różne rodzaje papierów wartościowych, prospekt emisyjny przedstawi również informacje o tym jaki będzie procentowy udział każdej grupy papierów w całym portfolio.
 2. Informacje na temat emisji - informacje dotyczące konkretnej emisji. Będą one bardzo zróżnicowane, zależnie od rodzaju emisji.
 3. Adresat emisji - informacja o tym, do kogo skierowana jest emisja.
Reklama