Public Relations (PR)

Public relations to działania firmy, które mają doprowadzić do zbudowania i utrzymywania pożądanych relacji firmy z jej otoczeniem, czyli z osobami lub grupami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (są to instytucje, media, organizacje, pracownicy, klienci itp.). Zawiera się w tym dążenie do uzyskania przychylnych opinii, tworzenie korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz właściwe reagowanie na niekorzystne informacje i negatywne zjawiska w firmie.

Public relations może być skierowane zarówno do wnętrza firmy jak i na zewnątrz.

Public relations skierowane na zewnątrz firmy

Te działania PR są najlepiej znane i rozumiane. Dotyczą one budowania relacji z otoczeniem zewnętrznym firmy. Mają one z reguły na celu tworzenie i utrzymywanie pozytywnych stosunków z:

  • Klientami – PR ma za zadanie tworzenie właściwego wizerunku firmy i jej produktów w oczach klientów. W tym przypadku, szczególnie w stosunku do poszczególnych produktów, PR bardzo blisko związany jest z reklamą.
  • Społecznością i władzami lokalnymi – przychylność lokalnej społeczności jest często kluczowa dla płynnego działania przedsiębiorstwa. Działania firmy w tym zakresie skupiają się przede wszystkim na stworzeniu wizerunku pożądanego i aktywnego uczestnika życia społeczności lokalnej. Odbywa się to często poprzez sponsoring lokalnych wydarzeń kulturalnych lub sportowych, drużyn sportowych, organizację eventów skierowanych do społeczności lokalnej lub innych działań zjednujących przychylność lokalnej społeczności. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw wywierających znaczny wpływ na otoczenie, np. poprzez zanieczyszczanie środowiska, zmianę krajobrazu lub inne działania, które mają negatywny wpływ na komfort życia lokalnych mieszkańców.
  • Dostawcami – najmniej wykorzystywany i najrzadziej spotykany obszar PR. Działania w tym zakresie występują z reguły w przypadkach, gdy dostawcy mają dużą siłę przetargową. Działania te mają wtedy na celu zapewnienie nieprzerwanej korzystnej i płynnej współpracy.

Public relations skierowane do wnętrza firmy

Działania PR skierowane do wewnątrz firmy skupiają się przede wszystkim na zbudowaniu odpowiedniej więzi pracownika z organizacją oraz przekazywaniu i zaszczepianiu w pracownikach wartości wyznawanych przez organizację. Wiele działań PR ma na celu tworzenie i modelowanie pożądanej kultury organizacji.

Reklama

PR ma też zastosowanie w procesie komunikacji informacji do pracowników firmy. Będzie to na przykład:

  • komentowanie doniesień prasowych w celu przekazania pracownikom stanowiska firmy,
  • organizacja komunikacji na temat zdarzeń zachodzących w firmie (np. przejęć, restrukturyzacji, zwolnień grupowych, osiągniętych wyników finansowych, innych sukcesów, porażek lub informacji, czy decyzji dotyczących lub mających wpływ na pracowników).

Kanały komunikacji public relations

Public Relations to w dużej mierze komunikacja w celu przekazania wybranym odbiorcom konkretnych informacji. Uświadomienie klientom istnienia danego produktu, zwrócenie uwagi na określone działania firmy. Z tego względu, jako najczęściej wykorzystywane narzędzia wskazuje się na media, w tym prasę, telewizję oraz internet.

Wachlarz kanałów komunikacji w przypadku PR jest jednak szerszy, gdyż zalicza się do niego również:

  • broszury, foldery, ulotki,
  • pocztę – listy okolicznościowe,
  • upominki – drobne przedmioty z logo firmy, upominki dla kontrahentów,
  • imprezy firmowe – sympozja, konferencje, dni otwarte w firmie,
  • sponsoring – dotacje i pomoc finansowa dla klubów sportowych, współfinansowanie koncertów.
Reklama