Prawo do akcji (PDA)

Prawo do akcji jest prawem majątkowym uprawniającym inwestora do otrzymania akcji nowej emisji, w której objął on akcje. Powstaje ono z chwilą dokonania przydziału tych akcji, a wygasa w momencie zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych lub z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

PDA jest więc papierem wartościowym wypełniającym lukę czasową, która powstaje pomiędzy momentem przydzielenia akcji akcjonariuszowi, a chwilą ich rejestracji. Są one w pewnym sensie substytutem akcji. Zamiana praw do akcji na akcje następuje automatycznie w wyznaczonym dniu, bez ingerencji posiadacza PDA.

Zastosowanie PDA pozwala na znaczne obniżenie ryzyka subskrybentów na akcje poprzez eliminację konieczności czekania na dopuszczenie akcji do obrotu w celu ich sprzedaży.

Obrót PDA

Prawa do akcji nowej emisji są przedmiotem obrotu giełdowego w tym samym systemie notowań co akcje danego podmiotu oraz podlegają takim samym regułom obrotu jak akcje. Obrót PDA daje możliwość zrezygnowania z objęcia akcji nowej emisji poprzez odsprzedaż PDA. Jeśli akcjonariusz chce odsprzedać PDA musi złożyć zlecenie w biurze maklerskim według takich samych zasad jak w przypadku akcji.

Cena PDA

Cena PDA jest z reguły ściśle powiązana z ceną akcji spółki już notowanych na rynku. Z reguły ich cena jest praktycznie identyczna, lub też PDA mają cenę minimalnie niższą. Niższa cena występuje głównie gdy cena rynkowa jest wyższa od ceny emisyjnej i wynika z ryzyka, że akcje nie zostaną dopuszczone do obrotu.

W przypadku odmowy rejestracji emisji akcji przez sąd, emitent zobowiązany jest do zwrócenia posiadaczowi PDA środków finansowych według ceny emisyjnej, bez względu na to, jaką cenę posiadacz PDA zapłacił za prawo do objęcia akcji.

Reklama