Zestawienie zmian w kapitale własnym

Tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek produkcyjnych i usługowych, sporządzonego wg. Ustawy o Rachunkowości

Lp.TytułNo.Item
I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I.Opening balance of equity
-korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości-adjustments of fundamental errors and changes in accounting principles
I.a.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektachI.a.Opening balance of equity after adjustments
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1Opening balance of share capital
1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1.1.Changes in share capital
azwiększenie (z tytułu)aincrease (due to)
-wydania udziałów (emisji akcji)-issuance of shares
............
bzmniejszenie (z tytułu)bdecrease (due to)
-umorzenie udziałów (akcji)-redemption of shares
............
1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1.2.Closing balance of share capital
2Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu2Opening balance of called up share capital
2.1.Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy2.1.Changes in called up share capital
azwiększenie (z tytułu)aincrease (due to)
............
bzmniejszenie (z tytułu)bdecrease (due to)
............
2.2.Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu2.2.Closing balance of called up share capital
3Udziały (akcje) własne na początek okresu3Opening balance of own shares
azwiększenieaincrease
bzmniejszeniebdecrease
3.1.Udziały (akcje) własne na koniec okresu3.1.Closing balance of own shares
4Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4Opening balance of supplementary capital
4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego4.1.Changes in supplementary capital
azwiększenie (z tytułu)aincrease (due to)
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej,-issue of shares above face value
-z podziału zysku (ustawowo)-from profit distribution (statutory)
-z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)-from profit distribution (above the statutory minimum value)
-.......-.......
bzmniejszenie (z tytułu)bdecrease (due to)
-pokrycia straty-loss coverage
-........-........
4.2.Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4.2.Closing balance of supplementary capital
5Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu5Opening balance of revaluation reserve
5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny5.1.Changes in revaluation reserve
azwiększenie (z tytułu)aincrease (due to)
..............
bzmniejszenie (z tytułu)bdecrease (due to)
-zbycia środków trwałych-sales of tangible fixed assets
-........-........
5.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu5.2.Closing balance of revaluation reserve
6Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu6Opening balance of other reserve capitals
6.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych6.1.Changes in other reserve capitals
azwiększenie (z tytułu)aincrease (due to)
-........-........
bzmniejszenie (z tytułu)bdecrease (due to)
-.......-.......
6.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu6.2.Closing balance of other reserve capitals
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7Opening balance of previous years' profit (loss)
7.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7.1.Opening balance of previous years' profit
-korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości-adjustments of fundamental errors and changes in accounting principles
7.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7.2.Opening balance of previous years' profit, after adjustments
azwiększenie (z tytułu)aincrease (due to)
-podziału zysku z lat ubiegłych-distribution of previous years� profit
-.......-.......
bzmniejszenie (z tytułu)bdecrease (due to)
-.......-.......
7.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu7.3.Closing balance of previous years' profit
7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)7.4.Opening balance of previous years' loss (-)
-korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości-adjustments of fundamental errors and changes in accounting principles
7.5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7.5Opening balance of previous years' loss, after adjustments
azwiększenie (z tytułu)aincrease (due to)
-przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia-previous years� loss brought forward
-........-........
bzmniejszenie (z tytułu)bdecrease (due to)
-........-........
7.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu7.6.Closing balance of previous years' loss
7.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu7.7.Closing balance of previous years' profit (loss)
8Wynik netto8Net result
azysk nettoanet profit
bstrata netto (wielkość ujemna)bnet loss (negative value)
codpisy z zysku (wielkość ujemna)cwrite-offs on profit (negative value)
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)IIClosing balance of equity
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)IIIEquity including proposed profit distribution (loss coverage)
Reklama