Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy

Tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek produkcyjnych i usługowych, sporządzonego wg. Ustawy o Rachunkowości

Lp.TytułNo.Item
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:ANet revenues from sales and equivalent, including revenues:
-od jednostek powiązanych-from related parties
IPrzychody netto ze sprzedaży produktówINet revenues from sales of products
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)IIChange in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostkiIIIManufacturing cost of products for internal purposes
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałówIVNet revenues from sales of goods and materials
BKoszty działalności operacyjnejBOperating expenses
IAmortyzacjaIAmortisation and depreciation
IIZużycie materiałów i energiiIIConsumption of materials and energy
IIIUsługi obceIIIExternal services
IVPodatki i opłaty, w tym:IVTaxes and charges, including:
- podatek akcyzowy- excise duty
VWynagrodzeniaVPayroll
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczeniaVISocial security and other benefits
VIIPozostałe koszty rodzajoweVIIOther costs by type
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałówVIIIValue of goods and materials sold
CZysk (strata) ze sprzedaży (A-B)CProfit (loss) on sales (A-B)
DPozostałe przychody operacyjneDOther operating revenues
IZysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychIGain on disposal of non-financial fixed assets
IIDotacjeIISubsidies
IIIInne przychody operacyjneIIIOther operating revenues
EPozostałe koszty operacyjneEOther operating expenses
IStrata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychILoss on disposal of non-financial fixed assets
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowychIIRevaluation of non-financial assets
IIIInne koszty operacyjneIIIOther operating expenses
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)FProfit (loss) on operating activities (C+D-E)
GPrzychody finansoweGFinancial revenues
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:IDividend and profit sharing, including:
-od jednostek powiązanych-from related parties
IIOdsetki, w tym:IIInterest, including:
-od jednostek powiązanych-from related parties
IIIZysk ze zbycia inwestycjiIIIGain on disposal of investments
IVAktualizacja wartości inwestycjiIVRevaluation of investments
VInneVOther
HKoszty finansoweHFinancial expenses
IOdsetki, w tym:IInterest, including:
-dla jednostek powiązanych-for related parties
IIStrata ze zbycia inwestycjiIILoss on disposal of investments
IIIAktualizacja wartości inwestycjiIIIRevaluation of investments
IVInneIVOther
IZysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)IProfit (loss) on business activities (F+G-H)
JWynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)JResult on extraordinary events (J.I.�J.II.)
IZyski nadzwyczajneIExtraordinary gains
IIStraty nadzwyczajneIIExtraordinary losses
KZysk (strata) brutto (I+/-J)KGross profit (loss) (I+/-J)
LPodatek dochodowyLIncome tax
MPozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)MOther statutory reductions in profit (increases in loss)
NZysk (strata) netto (K-L-M)NNet profit (loss) (K-L-M)
Reklama