Rachunek Zysków i Strat - wariant kalkulacyjny

Tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek produkcyjnych i usługowych, sporządzonego wg. Ustawy o Rachunkowości

Lp.TytułNo.Item
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:ANet revenues from sales of products, goods and materials, including:
-od jednostek powiązanych-- from related parties
Iprzychody netto ze sprzedaży produktówInet revenues from sales of products
IIprzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałówIInet revenues from sales of goods and materials
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:BCost of products, goods and materials sold, including:
-jednostkom powiązanym-to related parties
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktówIManufacturing cost of products sold
IIWartość sprzedanych towarów i materiałówIIValue of goods and materials sold
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)CGross profit (loss) on sales (A-B)
DKoszty sprzedażyDSelling costs
EKoszty ogólnego zarząduEGeneral and administrative costs
FZysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)FProfit (loss) on sales (C-D-E)
GPozostałe przychody operacyjneGOther operating revenues
IZysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychIGain on disposal of non-financial fixed assets
IIDotacjeIISubsidies
IIIInne przychody operacyjneIIIOther operating revenues
HPozostałe koszty operacyjneHOther operating expenses
IStrata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychILoss on disposal of non-financial assets
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowychIIRevaluation of non-financial fixed assets
IIIInne koszty operacyjneIIIOther operating expenses
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)IProfit (loss) on operating activities (F+G-H)
JPrzychody finansoweJFinancial revenues
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:IDividend and profit sharing, including:
-od jednostek powiązanych-from related parties
IIOdsetki, w tym:IIInterest, including:
-od jednostek powiązanych-- from related parties
IIIZysk ze zbycia inwestycjiIIIGain on disposal of investments
IVAktualizacja wartości inwestycjiIVRevaluation of investments
VInneVOther
KKoszty finansoweKFinancial expenses
IOdsetki, w tym:IInterest, including:
-dla jednostek powiązanych-for related parties
IIStrata ze zbycia inwestycjiIILoss on disposal of investments
IIIAktualizacja wartości inwestycjiIIIRevaluation of investments
IVInneIVOther
LZysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)LProfit (loss) on business activities (I+J-K)
MWynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)MResult on extraordinary events (M.I.�M.II.)
IZyski nadzwyczajneIExtraordinary gains
IIStraty nadzwyczajneIIExtraordinary losses
NZysk (strata) brutto (L+/-M)NGross profit (loss) (L+/-M)
OPodatek dochodowyOIncome tax
PPozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)POther statutory reductions in profit (increases in loss)
RZysk (strata) netto (N-O-P)RNet profit (loss) (N-O-P)
Reklama