Bilans - PASYWA

Tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek produkcyjnych i usługowych, sporządzonego wg. Ustawy o Rachunkowości

Lp.TytułNo.Item
AKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNYAEQUITY
IKapitał (fundusz) podstawowyIShare capital
IINależne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)IICalled up share capital (negative value)
IIIUdziały (akcje) własne (wielkość ujemna)IIIOwn shares (negative value)
IVKapitał (fundusz) zapasowyIVSupplementary capital
VKapitał (fundusz) z aktualizacji wycenyVRevaluation reserve
VIPozostałe kapitały (fundusze) rezerwoweVIOther reserve capitals
VIIZysk (strata) z lat ubiegłychVIIPrevious years� profit (loss)
VIIIZysk (strata) nettoVIIINet profit (loss)
IXOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)IXWrite-off on net profit during the financial year (negative value)
BZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIABLIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES
IRezerwy na zobowiązaniaIProvisions for liabilities
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1Provision for deferred income tax
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2Provision for retirement and similar benefits
-długoterminowa -long-term
-krótkoterminowa-short-term
3Pozostałe rezerwy3Other provisions
a-długoterminowea-long-term
b-krótkoterminoweb-short-term
IIZobowiązania długoterminoweIILong-term liabilities
1Wobec jednostek powiązanych1To related parties
2Wobec pozostałych jednostek2To other entities
akredyty i pożyczkiacredits and loans
bz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychbarising from issuance of debt securities
cinne zobowiązania finansowecother financial liabilities
dinnedother
IIIZobowiązania krótkoterminoweIIIShort-term liabilities
1Wobec jednostek powiązanych1To related parties
az tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:atrade liabilities, maturing:
- do 12 miesięcy- up to 12 months
- powyżej 12 miesięcy- above 12 months
binnebother
2Wobec pozostałych jednostek2To other entities
akredyty i pożyczkiacredits and loans
bz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychbarising from issuance of debt securities
cinne zobowiązania finansowecother financial liabilities
dz tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:dtrade liabilities, maturing:
- do 12 miesięcy- up to 12 months
- powyżej 12 miesięcy- above 12 months
ezaliczki otrzymane na dostawyereceived advances for deliveries
fzobowiązania wekslowefbill-of-exchange liabilities
gz tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeńgtax, customs, insurance and other liabilities
hz tytułu wynagrodzeńhpayroll liabilities
iinneiother
3Fundusze specjalne3Special funds
IVRozliczenia międzyokresoweIVAccruals
1Ujemna wartość firmy1Negative goodwill
2Inne rozliczenia międzyokresowe2Other accruals
adługoterminowealong-term
bkrótkoterminowebshort-term
PASYWA RAZEMTOTAL LIABILITIES
Reklama