Cash Flow - metoda pośrednia

(Rachunek przepływów pieniężnych)

Tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek produkcyjnych i usługowych, sporządzonego wg. Ustawy o Rachunkowości

Lp.TytułNo.Item
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejACash flows from operating activities
IZysk (strata) nettoINet profit (loss)
IIKorekty razemIITotal adjustments
1Amortyzacja1Amortisation and depreciation
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych2Exchange gains (losses)
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3Interest and profit sharing (dividend)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej4Profit (loss) on investment activities
5Zmiana stanu rezerw5Change in provisions
6Zmiana stanu zapasów6Change in inventory
7Zmiana stanu należności7Change in receivables
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów8Change in short-term liabilities excluding credits and loans
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych9Change in prepayments and accruals
10Inne korekty10Other adjustments
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)IIINet cash flows from operating activities (I +/- II)
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejBCash flows from investment activities
IWpływyIInflows
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1Disposal of intangible and tangible fixed assets
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne2Disposal of investments in real property and in intangible assets
3Z aktywów finansowych, w tym:3From financial assets, including:
a)w jednostkach powiązanycha)in related parties
b)w pozostałych jednostkachb)in other entities
-zbycie aktywów finansowych-sales of financial assets
-dywidendy i udziały w zyskach-dividend and profit sharing
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych-repayment of granted long-term loans
-odsetki-interest
-inne wpływy z aktywów finansowych-other inflows from financial assets
4Inne wpływy inwestycyjne4Other inflows from investment activities
IIWydatkiIIOutflows
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1Purchase of intangible assets and tangible fixed assets
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne2Investments in real property and intangible assets
3Na aktywa finansowe, w tym:3For financial assets, including:
a)w jednostkach powiązanycha)in related parties
b)w pozostałych jednostkachb)in other entities
-nabycie aktywów finansowych-purchase of financial assets
-udzielone pożyczki długoterminowe-long-term loans granted
4Inne wydatki inwestycyjne4Other outflows from investment activities
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)IIINet cash flows from investment activities (I-II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowejCCash flows from financial activities
IWpływyIInflows
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1Net inflows from issuance of shares and other capital instruments and from capital contributions
2Kredyty i pożyczki2Credits and loans
3Emisja dłużnych papierów wartościowych3Issuance of debt securities
4Inne wpływy finansowe4Other inflows from financial activities
IIWydatkiIIOutflows
1Nabycie udziałów (akcji) własnych1Purchase of own shares
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2Dividend and other payments to shareholders
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 3Profit distribution liabilities other than profit distribution payments to shareholders
4Spłaty kredytów i pożyczek4Repayment of credits and loans
5Wykup dłużnych papierów wartościowych5Redemption of debt securities
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych6Payment of other financial liabilities
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego7Payment of liabilities arising from financial leases
8Odsetki8Interest
9Inne wydatki finansowe9Other outflows from financial activities
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)IIINet cash flows from financial activities (I-II)
DPrzepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)DTotal net cash flows (A.III. +/- B.III +/- C.III)
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:EBalance sheet change in cash, including:
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-change in cash due to exchange differences
FŚrodki pieniężne na początek okresuFCash opening balance
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:GClosing balance of cash (F+/-D), including:
-o ograniczonej możliwości dysponowania-of limited disposability
Reklama