Cash Flow - metoda bezpośrednia

(rachunek przepływów pieniężnych)

Tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek produkcyjnych i usługowych, sporządzonego wg. Ustawy o Rachunkowości

Lp.TytułNo.Item
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejACash flows from operating activities
IWpływyIInflows
1Sprzedaż1Sales
2Inne wpływy z działalności operacyjnej2Other inflows from operating activities
IIWydatkiIIOutflows
1Dostawy i usługi1Deliveries and services
2Wynagrodzenia netto2Net payroll
3Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia3Social security, medical insurance and other benefits
4Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym4Taxes and charges due to the State Treasury
5Inne wydatki operacyjne5Other operating expenses
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)IIINet cash flows from operating activities (I-II)
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejBCash flows from investment activities
IWpływyIInflows
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1Disposal of intangible and tangible fixed assets
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne2Disposal of investments in real property and intangible assets
3Z aktywów finansowych, w tym:3From financial assets, including:
a)w jednostkach powiązanycha)in related parties
b)w pozostałych jednostkachb)in other entities
-zbycie aktywów finansowych-sales of financial assets
-dywidendy i udziały w zyskach-dividends and profit sharing
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych-repayment of granted long-term loans
-odsetki-interest
-inne wpływy z aktywów finansowych-other inflows from financial assets
4Inne wpływy inwestycyjne4Other inflows from investment activities
IIWydatkiIIOutflows
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1Purchase of intangible assets and tangible fixed assets
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne2Investments in real property and intangible assets
3Na aktywa finansowe, w tym:3To financial assets, including:
a)w jednostkach powiązanycha)in related parties
b)w pozostałych jednostkachb)in other entities
-nabycie aktywów finansowych-purchase of financial assets
-udzielone pożyczki długoterminowe-long-term loans granted
4Inne wydatki inwestycyjne4Other outflows from investment activities
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)IIINet cash flows from investment activities (I-II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowejCCash flows from financial activities
IWpływyIInflows
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1Net inflows from issuance of shares and other capital instruments and from capital contributions
2Kredyty i pożyczki2Credits and loans
3Emisja dłużnych papierów wartościowych3Issuance of debt securities
4Inne wpływy finansowe4Other inflows from financial activities
IIWydatkiIIOutflows
1Nabycie udziałów (akcji) własnych1Purchase of own shares
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2Dividend and other payments to shareholders
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 3Profit distribution liabilities other than profit distribution payments to shareholders
4Spłaty kredytów i pożyczek4Repayment of credits and loans
5Wykup dłużnych papierów wartościowych5Redemption of debt securities
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych6Payment of other financial liabilities
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego7Payment of liabilities arising from financial leases
8Odsetki8Interest
9Inne wydatki finansowe9Other outflows from financial activities
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)IIINet cash flows from financial activities (I-II)
DPrzepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)DTotal net cash flows (A.III. +/- B.III +/- C.III)
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:EBalance sheet change in cash, including:
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-Change in cash due to exchange differences
FŚrodki pieniężne na początek okresuFCash opening balance
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:GClosing balance of cash (F+/-D), including:
-o ograniczonej możliwości dysponowania-of limited disposability
Reklama