Bilans - AKTYWA

Tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek produkcyjnych i usługowych, sporządzonego wg. Ustawy o Rachunkowości.

Lp.TytułNo.Item
AAKTYWA TRWAŁEAFIXED ASSETS
IWartości niematerialne i prawneIIntangible assets
1Koszty zakończonych prac rozwojowych1R&D expenses
2Wartość firmy2Goodwill
3Inne wartości niematerialne i prawne3Other intangible assets
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne4Advances for intangible assets
IIRzeczowe aktywa trwałeIITangible fixed assets
1Środki trwałe1Tangible fixed assets in use
agrunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)aland (including right to perpetual usufruct)
bbudynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej bbuildings, premises, civil and water engineering structures
curządzenia techniczne i maszynyctechnical equipment and machines
dśrodki transportudvehicles
einne środki trwałeeother tangible fixed assets
2Środki trwałe w budowie2Tangible fixed assets under construction
3Zaliczki na środki trwałe w budowie3Advances for tangible fixed assets under construction
IIINależności długoterminoweIIILong-term receivables
1Od jednostek powiązanych1From related parties
2Od jednostek pozostałych2From other entities
IVInwestycje długoterminoweIVLong-term investments
1Nieruchomości1Real property
2Wartości niematerialne i prawne2Intangible assets
3Długoterminowe aktywa finansowe3Long-term financial assets
aw jednostkach powiązanychain related parties
- udziały lub akcje - shares
- inne papiery wartościowe - other securities
- udzielone pożyczki - loans granted
- inne długoterminowe aktywa finansowe - other long-term financial assets
bw pozostałych jednostkachbin other entities
- udziały lub akcje - shares
- inne papiery wartościowe - other securities
- udzielone pożyczki - loans granted
- inne długoterminowe aktywa finansowe - other long-term financial assets
4Inne inwestycje długoterminowe4Other long-term investments
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresoweVLong-term prepayments
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1Deferred tax assets
2Inne rozliczenia międzyokresowe2Other prepayments
BAKTYWA OBROTOWEBCURRENT ASSETS
IZapasyIInventory
1Materiały1Materials
2Półprodukty i produkty w toku2Semi-finished products and work in progress
3Produkty gotowe3Finished products
4Towary4Goods
5Zaliczki na dostawy5Advances for deliveries
IINależności krótkoterminoweIIShort-term receivables
1Należności od jednostek powiązanych1Receivables from related parties
az tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:atrade receivables, maturing:
- do 12 miesięcy - up to 12 months
- powyżej 12 miesięcy - above 12 months
binnebother
2Należności od pozostałych jednostek2Receivables from other entities
az tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:atrade receivables, maturing:
- do 12 miesięcy - up to 12 months
- powyżej 12 miesięcy - above 12 months
bz tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeńbreceivables from tax, subsidy, customs, social security and other benefits
cinnecother
ddochodzone na drodze sądowejdclaimed at court
IIIInwestycje krótkoterminoweIIIShort-term investments
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1Short-term financial assets
aw jednostkach powiązanychain related parties
- udziały lub akcje - shares
- inne papiery wartościowe - other securities
- udzielone pożyczki - loans granted
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - other short-term financial assets
bw pozostałych jednostkachbin other entities
- udziały lub akcje - shares
- inne papiery wartościowe - other securities
- udzielone pożyczki - loans granted
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - other short-term financial assets
cśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężneccash and other pecuniary assets
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach - cash in hand and at bank
- inne środki pieniężne - other cash
- inne aktywa pieniężne - other pecuniary assets
2Inne inwestycje krótkoterminowe2Other short-term investments
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresoweIVShort-term prepayments
AKTYWA RAZEM TOTAL ASSETS
Reklama