Amortyzacja liniowa

Amortyzacja metodą liniową jest najprostszą, i z tego powodu najczęściej stosowaną, metodą amortyzacji. Amortyzacja liniowa zakłada, że środek trwały zużywa się równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania. Ten sposób naliczania amortyzacji przedstawiliśmy już po krótce w poprzedniej części kursu.

Amortyzacja liniowa polega na równomiernym amortyzowaniu środka trwałego przez cały okres jego użytkowania. Aby wyliczyć kwotę amortyzacji rocznej, należy podzielić wartość środka trwałego przez cały przewidywany okres jego użytkowania.

Przykład:

Załóżmy, że przedsiębiorstwo zakupiło środek trwały za 100.000, którego całkowity okres użytkowania szacowany jest na 5 lat. W takiej sytuacji, stawka amortyzacji rocznej wyniesie:

100.000 / 5 = 20.000

Stawka ta pozostaje niezmienna przez cały okres użytkowania środka trwałego, chyba że nastąpi zwiększenie jego wartości lub dokonany zostanie odpis z tytułu utraty wartości (o obu tych zdarzeniach można przeczytać w dalszych częściach kursu).

Dla ułatwienia stawki amortyzacji często wyraża się w procentach. Umożliwia to porównywanie szybkości amortyzacji środków trwałych o różnej wartości początkowej. Aby określić stawkę procentową dla środka trwałego, należy 100% podzielić przez okres jego przydatności do użytkowania. W naszym przykładzie stawka amortyzacyjna wynosi:

Stawka amortyzacyjna = 100% / 5 = 20%

Zauważmy zależność między stawką kwotową i procentową. Pomnożenie wartości początkowej środka trwałego przez stawkę procentową daje nam stawkę kwotową. W przykładzie:

100.000 x 20% = 20.000

Coroczne odpisy amortyzacyjne będą więc wyglądały następująco:

zakup środka trwałego

Amortyzacja miesięczna

Przedsiębiorstwa prowadzące pełną rachunkowość dokonują odpisów amortyzacyjnych nie w okresach rocznych, ale co miesiąc. Aby wyliczyć miesięczną stawkę amortyzacyjną środka trwałego należy jego stawkę roczną podzielić przez 12. W naszym przykładzie:

miesięczny odpis amortyzacyjny = 20.000 / 12 = 1.666,67.

Reklama