Amortyzacja degresywna

Amortyzacja metodą degresywną jest drugim co do popularności sposobem naliczania amortyzacji. Wynika to z tego, że przepisy podatkowe w wielu przypadkach wskazują właśnie na ten model amortyzacji.

Amortyzacja degresywna zakłada, że wraz ze starzeniem się wydajność środka trwałego spada i w związku z tym, aby równomiernie obciążać kosztem wszystkie wyprodukowane wyroby, należy przyjąć malejącą stawkę amortyzacyjną.

Podstawą wyliczania stawki dla danego roku jest wartość netto środka trwałego, która z każdym rocznym odpisem jest coraz niższa. Z tego powodu metoda degresywna nazywana jest też metodą malejącego salda. W przypadku degresywnej metody amortyzacji, jedyną stałą stawką jest stawka procentowa.

Dla danego środka trwałego metodę malejącego salda stosuje się tak długo, aż wartość rocznego odpisu będzie niższa od wartości jednorocznego odpisu amortyzacyjnego w przypadku wykorzystania stawki liniowej. W tym momencie następuje przejście na metodę liniową.

Przykład

Załóżmy, że przedsiębiorstwo zakupiło środek trwały za 100.000, którego całkowity okres użytkowania szacowany jest na 5 lat.

Coroczna amortyzacja będzie wyglądała następująco:

zakup środka trwałego

Jak widać, amortyzacja przebiega zgodnie z modelem degresywnym aż do roku, w którym wartość amortyzacji spada poniżej wartości amortyzacji liniowej, czyli 20.000 (100.000 / 5). W tym momencie następuje przejście na metodę liniową, która przebiega aż do końca okresu amortyzacji.

Amortyzacja miesięczna

W przeciwieństwie do amortyzacji rocznej, amortyzacja miesięczna w obrębie roku naliczana jest liniowo. Aby wyliczyć amortyzację miesięczną, należy amortyzację dla danego roku podzielić przez 12. W naszym przypadku na przykład amortyzacja miesięczna pierwszym roku wyniosłaby:

40.000 / 12 = 3.333,33

natomiast w drugim roku:

24.000 / 12 = 2.000

Reklama