Sprzedaż i likwidacja środków trwałych

Gdy przedsiębiorstwo przestaje wykorzystywać dany środek trwały, ma ono dwie podstawowe możliwości:

  • Jeżeli środek nie jest zdatny do użytku ani do sprzedaży przedsiębiorstwo dokonuje tzw. likwidacji środka trwałego.
  • Jeżeli zajdzie się nabywca, przedsiębiorstwo może sprzedać środek trwały.

Oba te zdarzenia księguje się bardzo podobnie.

Likwidacja środka trwałego

Z fizycznego punktu widzenia likwidacja może przebiegać w różny sposób - może to być złomowanie środka, demontaż na części, bądź inny rodzaj utylizacji.

Z księgowego punktu widzenia operacja ta zawsze przebiega tak samo:

  1. Wartość brutto środka trwałego wraz z naliczonym umorzeniem, czyli de facto wartość netto, zostają wyksięgowane w pozostałe koszty operacyjne.
  2. Inne koszty związane z demontażem lub likwidacją środka trwałego również zostają zaliczone w pozostałe koszty operacyjne.

zakup środka trwałego

Łatwo zauważyć, że jeżeli spółka likwiduje środek w pełni umorzony, koszt z tytułu jego likwidacji będzie wynosił zero i księgowanie będzie polegało jedynie na wyksięgowaniu środka z konta "Środki trwałe" oraz wyksięgowaniu jego umorzenia, bez wpływu na wynik finansowy.

Reklama

Sprzeda ż środka trwałego

Sprzedaż środka trwałego różni się tym od likwidacji, że przedsiębiorstwo uzyskuje przychód z tytułu jego zbycia.

Księgowanie sprzedaży środka trwałego odbywa się tak samo jak księgowanie jego likwidacji, z tą różnicą, że oprócz kosztu likwidacji spółka wykazuje również przychód ze sprzedaży.

zakup środka trwałego

Prezentacja sprzedaży i likwidacji środków trwałych w sprawozdaniu finansowym

Różne standardy rachunkowości wymagają prezentacji sprzedaży i likwidacji środków trwałych na różne sposoby. W większości przypadków jest to prezentacja w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.

W Polsce, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, wynik na sprzedaży środków trwałych wykazuje się jako odrębną pozycję w rachunku zysków i strat, w sekcji pozostałych przychodów bądź kosztów operacyjnych. W pozycji tej wykazuje się wynik wszystkich transakcji sprzedaży środków trwałych dokonanych w danym roku.

Wynik na sprzedaży środka trwałego ustala się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością netto sprzedanego środka trwałego oraz kosztami demontażu i sprzedaży.

Reklama