Księga główna - konta syntetyczne

Podstawowymi kontami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie są konta syntetyczne zawarte w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa. Konta te tworzą tak zwaną księgę główną. Na kontach syntetycznych ujmuje się zbiorczo wszystkie operacje dotyczące całych grup aktywów i pasywów.

Przykłady

Należności Handlowe

Przykładem takiego konta jest konto „należności handlowe”, na którym spółka rejestruje wszystkie należności powstające na skutek sprzedaży dóbr i usług oraz ich spłaty. Saldo tego konta będzie wykorzystane do sporządzenia bilansu przedsiębiorstwa.

Konto syntetyczne

Środki Trwałe

Innym przykładem może być konto „Środki trwałe”, na którym przedsiębiorstwo będzie ujmować wszystkie zwiększenia i zmniejszenia środków trwałych. Jego saldo będzie wykazywało wartość brutto środków trwałych posiadanych przez przedsiębiorstwo. Konto to może być w zależności od potrzeb podzielone na konta „Grunty”, „Budynki i budowle”, „Maszyny” itd. Konta te będą zestawione w bilansie odpowiednio z kontami „Umorzenie środków trwałych”, „Umorzenie budynków i budowli” „Umorzenie maszyn” itp., na których księgowana będzie amortyzacja odzwierciedlająca systematyczne zużywanie się środków trwałych (grunty nie podlegają amortyzacji).

Konto syntetyczne

Reklama