Wskaźniki Cash Flow

Rachunek przepływów pieniężnych jest wykorzystywany do wskaźnikowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki te podzielić można na 3 grupy:

  • struktury przepływów pieniężnych,
  • wystarczalności pieniężnej,
  • rentowności (wydajności) gotówkowej.

WSKAŹNIKI STRUKTURY CASH FLOW

Wskaźnik zdolności generowania operacyjnych przepływów netto

Wskaźnik zdolności generowania operacyjnych przepływów netto charakteryzuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania gotówki z działalności podstawowej. Wartość tego wskaźnika w dużym stopniu zależy od branży.

Wskaźnik zdolności generowania operacyjnych przepływów pieniężnych

Wskaźnik udziału amortyzacji w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej

Wskaźnik udziału amortyzacji w przepływach pieniężnych

Wysoki poziom tego wskaźnika lub jego rosnąca tendencja jest zjawiskiem negatywnym w długiej perspektywie. Amortyzacja przeznaczona jest bowiem na odtworzenie zużytego majątku przedsiębiorstwa. Wykorzystanie jej na spłatę zobowiązań lub wypłatę dywidendy może zagrozić długoterminowej egzystencji przedsiębiorstwa. Wysoki udział amortyzacji w środkach pieniężnych z działalności operacyjnej może oznaczać niewystarczającą rentowność przedsiębiorstwa dla sfinansowania jego działalności, lub też zamrożenie zbyt wysokiej ilości gotówki w zapasach lub należnościach.

Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej

Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej przedstawia możliwość pokrycia wydatków inwestycyjnych nadwyżką uzyskaną z działalności operacyjnej i finansowej.

Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej

Wartość tego wskaźnika powinna wynosić 1 lub więcej, świadcząc o tym, że przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć wydatki inwestycyjne. W Polsce jednak częstą sytuacją jest wykorzystywanie środków pieniężnych zgromadzonych w poprzednich okresach, co może powodować, że wskaźnik ten będzie osiągał niski poziom.

Wskaźnik zależności od zewnętrznych źródeł finansowania

Im wyższy jest poziom tego wskaźnika, tym większa zależność przedsiębiorstwa od zewnętrznych źródeł finansowania.

Wskaźnik zależności od zewnętrznych źródeł finansowania

WSKAŹNIKI WYSTARCZALNOŚCI PIENIĘŻNEJ

Wskaźniki wystarczalności pieniężnej służą do oceny generowanych przepływów pieniężnych z punktu widzenia ich wystarczalności do pokrycia wydatków inwestycyjnych, spłaty zobowiązań i wypłaty dywidend.

Reklama

Wskaźnik ogólnej wystarczalności środków pieniężnych

skaźnik ogólnej wystarczalności środków pieniężnych

Wartość tego wskaźnika wyższa od 1 świadczy o wystarczalności wypracowanej nadwyżki pieniężnej. Jego spadek poniżej tej wartości informuje, że przedsiębiorstwo musi posiłkować się zewnętrznymi źródłami finansowania. W przypadku potrzeby dokonania głębszej analizy, wskaźnik ten można zdezintegrować, wyliczając stosunek zobowiązań, dywidendy i wydatków inwestycyjnych do środków pieniężnych z działalności operacyjnej - badając tym samym obciążenie środków z działalności operacyjnej kolejnymi wydatkami1.

Wskaźnik spłaty ogołu zadłużenia

Wskaźnik sfinansowania wydatkow inwestycyjnych

Wskaźnik wypłaty dywidend

WSKAŹNIKI PIENIĘŻNEJ WYDAJNOŚCI SPRZEDAŻY

Wskaźnik pieniężnej wydajności sprzedaży

Wskaźnik ten określa wielkość nadwyżki gotówki operacyjnej, generowanej przez 1 złotówkę sprzedaży.

Wskaźnik pieniężniej wydajności sprzedaży

Na podstawie tego wskaźnika można dokonać oceny przychodów ze sprzedaży w ujęciu memoriałowym. Pokazuje on jaką część przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwo zainkasowało w postaci realnej gotówki.

Wskaźnik pieniężnej wydajności majątku (kapitału)

Informuje on ile gotówki jest generowane przez jednostkę majątku. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym lepsze są perspektywy przedsiębiorstwa.

Wskaźnik pieniężnej wydajności majątku

Wskaźnik relacji nadwyżki operacyjnej do zysku operacyjnego

Wskaźnik ten informuje o jakości zysku, czyli ile środków pieniężnych zawiera każda jednostka zysku operacyjnego.

Wskaźnik relacji nadwyżki operacyjnej do zysu opercyjnego

Opisane wskaźniki dotyczące rachunku przepływów pieniężnych porównywać można w czasie i przestrzeni. Ich wartość znacząco zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz specyfiki jego działalności, dlatego też nie istnieją ogólnie przyjęte wzorcowe wartości, które mogłyby służyć za punkt odniesienia przy ocenie rachunku przepływów pieniężnych.

Przypisy

Olzacka B., Pałczyńska - Gościniak R., Jak oceniać firmę. Metodyka badań, przykłady liczbowe., ODDK, 2003, s. 160 - 161

Reklama