Słownik finansowy

Słownik finansowy polsko-angielski

Tłumacz PL - EN / Szukaj definicji

Portal FinDict.pl rozpoczął istnienie jako słownik finansowy. Od tamtej pory bardzo się rozrósł, stając się źródłem informacji i sugestii dla ludzi biznesu. Pomimo tego jednak, Polsko - Angielski słownik finansowy pozostaje jedną z naszych głównych ofert. Nieustannie rozwijany i poprawiany, posiada już dziesiątki tysięcy haseł biznesowych, dokładnie sprawdzonych i redagowanych przez ludzi, którzy używają angielskiego w biznesie na co dzień. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę o słowniku, oraz jakość słownika.

Najnowsze hasła

Jest to papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Akcje są emitowane przez spółkę akcyjną. Własność akcji jest formalnym dowodem potwierdzającym uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) w spółce akcyjnej. Własność akcji uprawnia akcjonariusza do:

  • Własności części spółki akcyjnej:
    • Akcjonariusz uprawniony jest do części zysku wypracowanego przez spółkę. Zysk ten wypłacany jest w formie dywidendy. Cała kwota wypłaconej przez spółkę dywidendy dzielona jest pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do ilości ich udziałów (akcji) w spółce akcyjnej.
    • W przypadku likwidacji spółki, akcjonariusz jest uprawniony do udziału w majątku pozostałym po likwidacji.
  • Udziału w zarządzaniu spółką – Akcjonariusze są uprawnieni do udziału oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ilość głosów danego akcjonariusza zależy od ilości posiadanych przez niego akcji. Zarządzanie odbywa się przez głosowanie nad decyzjami wpływającymi na strategię i kierunek rozwoju firmy.

Bessa to termin oznaczający okres długotrwałego spadku cen na danym rynku. Terminu tego najczęściej używa się w kontekście giełd, gdzie bessa nazywana jest również "rynkiem niedźwiedzia". Oznacza ona wtedy długotrwały okres spadania cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie. O bessie mówi się, gdy spadkowi ulegają główne indeksy danej giełdy, czyli de facto ceny większości spółek. Spadek ceny jednej spółki nie jest określany mianem bessy.

We współczesnej ekonomii cenę określa się jako wartość danego dobra wyrażoną w jednostkach pieniężnych, lub też koszt, jaki trzeba ponieść, aby uzyskać dane dobro.

Bardziej ogólnie, cenę przedstawić można jako przelicznik pomiędzy dwoma dobrami, pokazujący stosunek, w jakim dobra te płacą za siebie, przy czym pieniądz niekoniecznie musi być jednym z tych dóbr. W przypadku wymiany barterowej (wymiany jednego dobra na inne dobro bez udziału pieniądza) cena będzie określała stosunek, w jakim dwie strony są skłonne wymienić dany towar.

Dewaluacja jest to administracyjne obniżenie kursu waluty kraju w stosunku do innych walut.

Termin dewaluacja stosowany jest w przypadku krajów stosujących system sztywnego kursu walutowego, czyli arbitralnie ustalanego przez władze monetarne (z reguły Bank Centralny danego kraju).

Dewaluacja następuje wówczas, gdy władze monetarne danego kraju ustalają nowy niższy sztywny kurs waluty w stosunku do innych walut.

Powody przeprowadzania dewaluacji

Powodami przeprowadzania dewaluacji mogą być:

Faktura jest to dokument handlowy, wystawiany przez sprzedawcę kupującemu, dokumentujący szczegóły zawartej transakcji. Faktura zawiera następujące informacje:

Eksport jest to termin określający wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone. Przeciwieństwem eksportu jest import.

O eksporcie możemy mówić w różnej skali:

Instytucja organizująca i zapewniająca możliwość obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi przez nią do obrotu. Na giełdach papierów wartościowych handluje się takimi papierami wartościowymi jak:

Hossa to termin oznaczający okres długotrwałego wzrostu cen na danym rynku. Terminu tego najczęściej używa się w kontekście giełd, gdzie hossa nazywana jest również "rynkiem byka". Oznacza ona wtedy długotrwały okres wzrostu cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie. O hossie mówi się, gdy wzrostowi ulegają główne indeksy danej giełdy, czyli de facto ceny większości spółek. Wzrost ceny jednej spółki nie jest określany mianem hossy.

Inflacja jest do zjawisko długotrwałego wzrostu średniego poziomu cen w gospodarce. Inną jej definicją może być też długotrwały proces obniżania się wartości pieniądza w gospodarce.

Pomiar inflacji

Inflacja mierzona jest jako procentowa zmiana indeksu cen. Procent ten jest określany jako stopa inflacji lub indeks wzrostu cen. Najpopularniejszym okresem pomiarowym dla inflacji jest okres 1 roku. W Polsce najczęściej używanym indeksem inflacji jest indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jednostka zależna to jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami prawa handlowego, kontrolowana przez jednostkę dominującą.

Oznacza to, że jednostka jest jednostką zależną, gdy inna jednostka sprawuje nad nią kontrolę, a w szczególności: