Umowa zlecenie (umowa zlecenia)

Umowa zlecenie (umowa zlecenia) - jest umową cywilnoprawną, w myśl której jeden podmiot zleca (zleceniodawca), a drugi zobowiązuje się wykonywać (zleceniobiorca) określone czynności.

Podmioty umowy zlecenia

Umowę zlecenie mogą zawrzeć wszystkie podmioty prawa cywilnego. Są nimi:

 1. osoby fizyczne - czyli:
  • osoby pełnoletnie (osoby posiadające zdolność do czynności prawnych),
  • małoletni od 13 do 18 roku życia (osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych). Przy czym umowa z nimi zawarta musi być potwierdzona przez ich opiekunów;
 2. osoby prawne - czyli przede wszystkim:
  • spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o. o.),
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje;
 3. ułomne osoby prawne - czyli podmioty nie będące osobami prawnymi, jednak posiadające zdolność prawną, np.:
  • spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna),
  • europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Cechy charakterystyczne umowy zlecenie:

Istotą zlecenia jest to, że:

 1. Zleceniobiorca ma wykonywać określoną w umowie pracę. Zatem liczy się staranne wykonywanie zleconego działania, nie zaś osiągnięcie określonego efektu (co odróżnia zlecenie od umowy o dzieło);
 2. Umowa może być, w myśl cywilnoprawnej zasady swobody umów, kształtowana w dość elastyczny sposób. Oznacza to, że powstały na mocy tej umowy stosunek nie obowiązują normy Kodeksu pracy, np.:
  • minimalne miesięczne wynagrodzenie
  • urlopy
  • konieczność zapewnienia warunków pracy zgodnych ze standardami BHP, itp.
 3. Co do zasady zleceniobiorca wykonuje osobiście zlecone zadania, jednak w określonych przypadkach, możliwe jest wyznaczenie przez niego zastępcy, za którego wybór lub działania będzie on ponosić odpowiedzialność;
 4. Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie z dołu – tj. po zakończeniu wykonywania umówionych czynności. Wówczas też zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić zleceniobiorcy poniesione koszty i zwolnić go od zobowiązań jakie powstały w wyniku wykonywania zlecenia;
 5. Zleceniobiorca może wystąpić o wypłacenie zaliczki jeżeli wykonywanie zlecenia wiąże się z kosztami.
 6. Zleceniobiorcy nie łączy ze zleceniodawcą stosunek pracy (co jest domeną umowy o pracę). Oznacza to w praktyce luźniejszą formę współpracy i mniejsze obciążenie zleceniodawcy niż pracodawcy;
 7. Zleceniobiorca, w zakresie wykonywanych, wynikających z umowy, czynności posiada pełnomocnictwo do reprezentowania zleceniodawcy;

Kiedy nie można zastosować umowy zlecenia

Jeżeli praca wykonywana jest:

 1. Na rzecz i pod kierownictwem zleceniodawcy,
 2. W miejscu i czasie określonym przez zleceniodawcę,
 3. Za wynagrodzeniem,

Wówczas nie można mówić o umowie zlecenia i zleceniodawcy, lecz o umowie o pracę i pracodawcy. Z mocy prawa,  tak określona praca jest pracą „na etacie” i nie może być zleceniem. Rozwiązanie to ma chronić prawa pracowników przed ich ograniczaniem, wynikającym z możliwości bardzo swobodnego kształtowania umowy zlecenia.

Reklama

Przykładowe typy prac

Ze względu na swą specyfikę, spośród dostępnych rodzajów umów, umowa zlecenia nadaje się najlepiej do uregulowania pracy w postaci np. usług outsourcingowych, na przykład:

 • księgowych,
 • informatycznych,
 • prawnych,
 • transportowych.

Porównanie umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy o pracę

  Umowa zlecenia Umowa o dzieło Umowa o pracę
Podstawa prawna Kodeks cywilny Kodeks cywilny Kodeks pracy
Rodzaj stosunku Stosunek cywilnoprawny Stosunek cywilnoprawny Stosunek pracy
Strony stosunku Zleceniodawca – zleceniobiorca Zamawiający - wykonawca Pracodawca - pracownik
Przedmiot umowy Wykonywanie określonych czynności Wykonanie określonego dzieła Wykonywanie określonych czynności (świadczenie pracy)
Forma zawarcia umowy Dowolna Dowolna Dowolna, jednak musi być potwierdzona pisemnie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika
Wykonywanie (wykonanie) umowy Co do zasady zlecenie wykonuje zleceniobiorca osobiście. Jednak może on wyznaczyć zastępcę Wykonawca tworzy dzieło osobiście Pracownik wykonuje pracę osobiście
Stosunek do wynagrodzenia Domniemanie odpłatności. Domniemanie odpłatności Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia
Miejsce wykonywania (wykonania) Strony mogą je określić dowolnie Strony mogą je określić dowolnie (jednak często miejsce wykonania dzieła, np. sporządzenia analizy, nie ma znaczenia) Pracownik świadczy pracę w miejscu określonym przez pracodawcę
Wypowiedzenie umowy Umowa może być w każdej chwili wypowiedziana, ze skutkiem natychmiastowym, przez każdą ze stron Umowa może być w każdej chwili wypowiedziana, ze skutkiem natychmiastowym, przez każdą ze stron Umowa może przewidywać minimalny okres wypowiedzenia, ponadto może zawierać różnego rodzaju klauzule (np. zakaz konkurencji)
Reklama