Rentowność

Rentowność jest to miara efektywności gospodarowania. Obliczana jest ona jako stosunek zysku do danej wielkości finansowej, której rentowność jest wyznaczana. W finansach pojęcie rentowności odnosi się zarówno do przedsiębiorstw, inwestycji jak i papierów wartościowych. Najczęściej wyrażana jest ona procentowo.

Rentowność jest popularnym wskaźnikiem wykorzystywanym do porównywania między sobą efektywności różnych przedsiębiorstw lub inwestycji. Dzięki temu, iż jest ona wskaźnikiem relacyjnym, badającym stosunek dwóch wielkości, rentowność jest skutecznym narzędziem do porównywania efektywności przedsięwzięć o różnej wielkości, co nie je jest możliwe w przypadku wykorzystania wartości bezwzględnych, takich jak zysk. Najpowszechniej bada się:

Rentowność sprzedaży (ROS – Return On Sales)

Wskaźnik renotwności sprzedaży

Rentowność sprzedaży określa ile zysku przypada na jedną złotówkę sprzedaży. Innymi słowy, jaka część zysku ze sprzedaży jest zyskiem dla przedsiębiorstwa. Wysoka wartość tego wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo realizuje wysoką marżę na sprzedaży swoich produktów. Jest to zjawisko pozytywne, ponieważ oznacza, że wzrost sprzedaży powoduje dynamiczny wzrost zysku przedsiębiorstwa. Dodatkowo, dzięki wysokiej marży, przedsiębiorstwo jest odporne na wahania kosztów produkcji.

Rentowność aktywów (ROA – Return On Assets)

Wskaźnik renotwności aktywów

Reklama

Wskaźnik rentowności aktywów pokazuje jaki zysk generuje każda złotówka posiadanych aktywów. Wskaźnik ten jest miarą efektywności zarządzania aktywami przez przedsiębiorstwo. Wysoki wskaźnik oznacza, że przedsiębiorstwo bardzo efektywnie zarządza aktywami w celu generowania zysku.

Rentowność kapitału (ROE – Return On Equity)

Rentowność kapitału

Wskaźnik rentowności kapitału informuje ile zysku generuje spółka z każdej złotówki kapitałów własnych. Wskaźnik ten jest niezwykle istotny, mierzy on bowiem zyskowność kapitału zainwestowanego w spółkę przez akcjonariuszy.

Nie tylko zysk netto

W powyższych przykładach, we wzorach do obliczania wskaźników wykorzystano zysk netto. Bardzo często jednak wykorzystuje się również inne elementy rachunku wyników. Często wykorzystywany jest na przykład:

  • zysk brutto ze sprzedaży, który pokazuje rentowność przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu jedynie wyniku na działalności podstawowej;
  • zysk ze sprzedaży, uwzględniający również koszty sprzedaży i ogólnego zarządu;
  • zysk z działalności operacyjnej, który jest wykorzystywany w celu oszacowania rentowności bez uwzględnienia przychodów i kosztów finansowych oraz podatków.

Aby zapoznać się z szerszą gamą wskaźników wykorzystywanych podczas analizy finansowej, przeczytaj nasz kurs: analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa.

Reklama