Zobowiązania

Zobowiązanie jest to wynikły z przeszłych zdarzeń obowiązek podmiotu do przekazania w przyszłości innemu podmiotowi wartości w postaci dóbr, usług, pieniędzy lub innych korzyści ekonomicznych.

Zobowiązania są jednym ze składników pasywów w bilansie przedsiębiorstwa. Dzieli się je na dwie podstawowe grupy pod względem czasu ich wymagalności:

  • Zobowiązania długoterminowe – zobowiązania o terminie zapadalności powyżej 1 roku. Do zobowiązań tych należą z reguły kredyty długoterminowe, wyemitowane przez przedsiębiorstwo obligacje oraz inne papiery dłużne.
  • Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania o terminie zapadalności krótszym niż 1 rok.
    • Podstawową pozycją będą tu zobowiązania handlowe. Powstają one w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dokonuje zakupów z odroczonym terminem płatności (otrzymuje od dostawcy dobra lub usługi, za które zapłaci w terminie późniejszym, np. po upływie 30 dni). Do momentu zapłaty w bilansie przedsiębiorstwa występować będzie zobowiązanie wobec dostawcy w wysokości, jaką przedsiębiorstwo musi mu ostatecznie zapłacić. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, wszystkie zobowiązania handlowe wykazuje się jako krótkoterminowe, odrębnie wydzielając tą część, której spłata nastąpi w terminie późniejszym niż 12 miesięcy.
    • Inne rodzaje zobowiązań krótkoterminowych to: zobowiązania z tytułu podatków i ceł, pożyczki krótkoterminowe, zobowiązania wobec pracowników, linie kredytowe itp.

Aby dowiedzieć się więcej

Jeśli chcesz dokładnie zapoznać się z rodzajami zobowiązań, zapraszamy do naszego kursu księgowości do sekcji pasywa w bilansie, gdzie znajdziesz dokładny ich opis.

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda cały bilans przedsiębiorstw produkcyjnych, obejrzyj przygotowane przez nas tłumaczenie bilansu. Znajdziesz tam pełen bilans i rachunek zysków i strat w dwóch językach: polskim i angielskim.

Reklama