Zarządzanie kapitałem pracującym

Zarządzanie kapitałem pracującym
Zarządzanie kapitałem pracującym nie jest prostym zadaniem. Z jednej strony przedsiębiorstwo musi utrzymać płynność finansową, czyli krótkoterminowe bezpieczeństwo, z drugiej jednak - trzymanie zbyt dużej ilości płynnych aktywów odbywa się kosztem zysku. Skuteczne zarządzanie kapitałem pracującym ma więc na celu uzyskanie właściwej równowagi pomiędzy płynnością a zyskiem.

Aby skutecznie i bezpiecznie funkcjonować, przedsiębiorstwo musi utrzymywać płynność finansową. Musi ono utrzymywać wystarczające ilości gotówki, aby opłacać w terminie wszystkie zapadające zobowiązania, zarówno wobec dostawców jak i pracowników.

Dodatkowo, przedsiębiorstwa muszą utrzymywać odpowiednie poziomy zapasów materiałów i wyrobów gotowych. Poziomy te muszą być wystarczająco wysokie, aby zabezpieczyć ciągłość produkcji bez nieprzewidzianych przestojów oraz możliwość szybkich realizacji zamówień ze strony klientów - również bez zbyt długich terminów dostaw, które mogłyby potencjalnych klientów zniechęcić.

Z drugiej jednak strony, utrzymywanie zbyt wysokich poziomów aktywów bieżących odbywa się kosztem zysku:

 • Magazynowanie nadmiernej ilości gotówki jest niekorzystne, ponieważ przedsiębiorstwo mogłoby:
  • Wykorzystać ją do spłaty części zadłużenia, które generuje koszty odsetkowe.
  • Wykorzystać ją do inwestycji w przedsięwzięcia przynoszące zyski.
 • Magazynowanie nadmiernej ilości zapasów jest niekorzystne, ponieważ:
  • Przedsiębiorstwo mogłoby sprzedać nadwyżki i wykorzystać gotówkę w jeden z wymienionych powyżej sposobów.
  • Utrzymywanie nadmiernej ilości zapasów generuje niepotrzebne koszty magazynowe.
  • W wielu branżach zapasy, jeśli są przetrzymywane zbyt długo, tracą swoje właściwości i ich wartość spada, lub wręcz zupełnie przestają być zdatne do użytku.

Przedsiębiorstwa powinny więc utrzymywać odpowiedni poziom kapitału pracującego, który z jednej strony zabezpiecza płynność i umożliwia efektywne realizowanie działalności, z drugiej jednak strony ma jak najmniej negatywny wpływ na osiągany przez przedsiębiorstwo wynik finansowy.

Reklama

Metody zarządzania kapitałem pracującym (kapitałem obrotowym netto)

Zarządzanie kapitałem pracującym rozdzielić można na dwie podstawowe grupy:

 1. Utrzymywanie właściwej równowagi pomiędzy płynnością a zyskownością - odbywa się po poprzez analizę poziomu kapitału pracującego oraz wskaźników wypłacalności przedsiębiorstwa.
 2. Zarządzanie poszczególnymi elementami wpływającymi na zapotrzebowanie na kapitał pracujący - zarządzanie to ma na celu stworzenie warunków, w których wielkość kapitału pracującego niezbędna do zapewnienia płynności będzie jak najniższa. Odbywa się to poprzez zarządzanie cyklem konwersji gotówki, na co składają się następujące elementy:
  1. Zarządzanie gotówką;
  2. Zarządzanie zapasami;
  3. Zarządzanie należnościami;
  4. Zarządzanie zobowiązaniami.

Warto tu zauważyć, że powyższe dwie grupy są ze sobą współzależne. Efekty zarządzania cyklem konwersji gotówki będą bowiem wpływały na wyniki analizy zapotrzebowania na kapitał pracujący.

Reklama