Wolumen

Wolumen jest to miara wielkości handlu. Wolumen danego papieru wartościowego jest to łączna liczba jednostek tego papieru, która zmieniła właściciela w danym okresie, z reguły w jednym dniu.

Dla akcji na przykład, wolumen jest to ilość akcji, która zmieniła właściciela w danym dniu od rozpoczęcia sesji.

Reklama