Wartość godziwa

Wartość godziwa jest pojęciem wykorzystywanym przede wszystkim w rachunkowości i finansach i oznacza ona obiektywny szacunek wartości rynkowej danego dobra. Definicja wartości godziwej wg. polskiej Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest taka sama:

„Kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby być wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami."

Jeśli dla danego dobra istnieje aktywny rynek, przez co cena rynkowa danego dobra jest znana i łatwa do ustalenia, wartość godziwa będzie równa wartości rynkowej. Jeśli zaś dla danego dobra nie ma aktywnego rynku, wycena aktywa do wartości godziwej musi odbyć się poprzez szacunek. Może to być więc:

  • Wycena rzeczoznawcy;
  • Wycena uzyskana poprzez oszacowanie wartości bieżącej netto, czyli sumy wszystkich zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych jakie wynikną z tytułu użytkowania aktywa.

Zastosowanie wartości godziwej

Zastosowanie wartości godziwej przy wycenie aktywów ma różny zakres, w zależności od stosowanych standardów rachunkowości.

W przypadku Ustawy o Rachunkowości, wartość godziwa wykorzystywana jest szczególnie podczas tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego - do wyceny składników majątku przejmowanych spółek.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości dopuszczają więcej sytuacji, w których spółka może zdecydować się na wycenę niektórych składników przy pomocy wartości godziwej. Stosuje się ją między innymi w przypadku wyceny środków trwałych, a w szczególności nieruchomości inwestycyjnych, oraz większości instrumentów finansowych.

Reklama