Upadłość

Upadłość lub też procedura upadłościowa, jest to postępowanie wszczynane w sytuacji niewypłacalności dłużnika. Upadłość jest ogłaszana przez sąd. Może ona być uznana przez sąd zarówno na wniosek wierzycieli jak i samego dłużnika.

Procedura upadłościowa polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wierzycieli. Może ona odbywać się poprzez:

  • egzekucję długów z majątku przedsiębiorstwa - upadłość likwidacyjna, lub
  • poprzez zawarcie układu i restrukturyzację długu - upadłość układowa.

Upadłość mogą ogłosić:

  • przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Upadłość w prawie polskim

Sąd ogłasza upadłość dłużnika w sytuacji jego niewypłacalności. Niewypłacalność, zgodnie z polskim prawem, występuje gdy:

  • Dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań.
  • Wartość zobowiązań dłużnika przewyższa wartość jego majątku, choćby na bieżąco wykonywał swoje zobowiązania.

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość pokrycia jego kosztów z majątku dłużnika.

Reklama