Rynek pozagiełdowy (Over-the-counter, OTC)

Rynek pozagiełdowy jest to rynek obrotu papierami wartościowymi, na którym transakcje odbywają się bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku, bez pośrednictwa trzeciego podmiotu (giełdy papierów wartościowych). Na rynku tym cena akcji ustalana jest pomiędzy dwoma stronami (między dwoma brokerami) w przypadku każdej transakcji oddzielnie.

Rynek pozagiełdowy umożliwia spółkom pozyskanie kapitału, bez konieczności spełniania wysokich wymogów stawianych przez giełdy papierów wartościowych. Jest on przeznaczony głównie dla mniejszych i mniej wiarygodnych spółek, które nie spełniają standardów narzucanych przez giełdy spółkom notowanym na rynku podstawowym.

Rynek pozagiełdowy charakteryzuje się podwyższonym poziomem ryzyka i w wielu krajach możliwość inwestowania na tym rynku ograniczona jest do wyspecjalizowanych podmiotów i inwestorów posiadających odpowiednie doświadczenie.

Rynki pozagiełdowe są w większości krajów rynkami regulowanymi i podlegają nadzorowi.

Rynek pozagiełdowy w Polsce

Rynkiem pozagiełdowym w Polsce jest Centralna Tabela Ofert (CeTO). Rynek ten prowadzony jest przez spółkę MTS-CeTO S.A, której głównymi akcjonariuszami są:

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Skarb Państwa
  • Domy maklerskie
  • Banki
  • Związek Banków Polskich - Izba Gospodarcza
  • MTS S.A.

Nadzór nad rynkiem stanowi Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWIG). Rozliczenia transakcji, tak samo jak w przypadku rynków giełdowych, dokonywane są za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

Notowania na CeTO odbywają się w systemie notowań ciągłych. Podstawową różnicą jest jednak fakt, że na CeTO wahania kursów instrumentów finansowych nie są w żaden sposób ograniczone.

Reklama