Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) (ang. IAS)

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards, IASs) stanowią zbiór standardów opracowywanych w latach 1973-2000 przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, KMSR (ang. International Accounting Standards Committee, IASC), organ zastąpiony w 2001 roku przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (ang. International Accounting Standards Board, IASB).

MSR są stopniowo zastępowane i uzupełniane przez nowe wersje standardów noszące nazwę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, MSSF (ang. International Financial Reporting Standards, IFRS).

MSR obecnie

W momencie przekształcenia KMSR w RMSR, przyjęła ona wszystkie MSR. Od tamtego czasu RMSR:

  • zaproponowała lub wprowadziła zmiany do części MSR (IASs),
  • część MSR została zastąpiona przez MSSF (IFRSs).
  • przyjęła MSSF dotyczące tematów wcześniej nieporuszanych przez żaden z MSR (IASs).

W efekcie obecnie obowiązuje część pierwotnie przyjętych MSR oraz wszystkie MSSF.

Nomenklatura

W księgowości, określenie „MSSF” (IFRSs) obejmuje z reguły wszystkie obowiązujące standardy rachunkowości opracowane przez KMSR i RMSR i obowiązujące w danej chwili.

Pewną komplikację stanowi fakt, iż w polskim ustawodawstwie (np. Ustawa o Rachunkowości z 1994 roku) przyjęło się używać określenie „MSR” w odniesieniu do obowiązujących MSR, MSSF oraz związanych z nimi interpretacji.

Dowiedz się więcej

Więcej na temat MSSF i MSR pod hasłem Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, gdzie wyjaśniamy między innymi cele wprowadzenia MSR i MSSF oraz podajemy ich listę.

Reklama