Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa jest dodatkowym dokumentem towarzyszącym wekslowi (głównie wekslowi in blanco). W deklaracji wekslowej strony uzgadniają w jakiej sytuacji oraz w jaki sposób weksel może być wypełniony i przedstawiony do zapłaty.

Deklaracja wekslowa zabezpiecza wystawcę weksla in blanco przed nieprawidłowym lub niezgodnym z umową wypełnieniem weksla przez jego posiadacza. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową wypełnienie weksla nie anuluje odpowiedzialności wekslowej. Odpowiedzialność wekslowa występuje nadal, ale jest ograniczona do warunków zawartych w deklaracji wekslowej.

Warunki określone w deklaracji wekslowej

Z reguły w deklaracji wekslowej określone są następujące warunki:

  • Kwota na jaką weksel może być wypełniony – weksel in blanco z reguły nie posiada sumy wekslowej, która jest wpisywana przez posiadacza weksla w momencie przedstawiania weksla do wypłaty. Suma wekslowa może być określona kwotowo (np. 100 PLN) lub może odnosić się do zobowiązania wystawcy weksla wobec jego posiadacza (np. „suma weksla nie może przekroczyć całkowitego zadłużenia wystawcy wraz z naliczonymi odsetkami”).
  • Warunki skierowania do zapłaty – deklaracja wekslowa może określać w jakich przypadkach weksel może zostać wypełniony i skierowany do zapłaty. Może to być na przykład:
    • Nieterminowe lub niewłaściwe wywiązanie się z umowy
    • Opóźnienie w spłacaniu rat pożyczki.
Reklama