Filia

Filia jest to wyodrębniony organizacyjnie człon danej instytucji mający swoją lokalizację poza miejscem funkcjonowania głównej jednostki (nadrzędnej). Podmiotami posiadającymi filie są między innymi firmy, banki, uczelnie, urzędy itp.

Filia jest z reguły organem podległym jednostce głównej i wykonującym określone zadania na danym wyznaczonym terenie. Na przykład filia banku może być odpowiedzialna za obsługę klientów na określonym obszarze.

Filie mogą być tworzone w ramach danej spółki i być wyodrębnione jedynie organizacyjnie, lub też mogą występować w postaci odrębnych spółek. Pierwsza metoda stosowana jest częściej dla filii występujących w ramach jednego kraju, podczas gdy drugą metodę stosuje się z reguły w przypadku filii otwieranych w krajach obcych w stosunku do kraju siedziby jednostki głównej.

 

Reklama