Faktura

Faktura jest to dokument handlowy, wystawiany przez sprzedawcę kupującemu, dokumentujący szczegóły zawartej transakcji. Faktura zawiera następujące informacje:

  • Strony transakcji – identyfikację dostawcy i odbiorcy. Z reguły na fakturze podawana jest pełna nazwa obu podmiotów oraz adres ich siedziby lub oddziału.
  • Dane identyfikujące dokument – każda wystawiona faktura jest unikatowa. Unikalność zapewniają trzy elementy: wystawca, data oraz numer. Ten sam wystawca w ciągu tego samego okresu wystawia faktury oznaczone różnymi, kolejnymi numerami. W praktyce wystawcy wystawiają każdą fakturę z unikatowym numerem, nie powtarzając numerów nawet w różnych okresach sprawozdawczych bądź podatkowych.
  • Określenie przedmiotu transakcji – faktura zawiera nazwę towaru lub usługi, jej ilość, cenę oraz wartość.
  • Dane do rozliczenia obowiązujących podatków – w przypadku faktur VAT (najczęściej spotykanych) faktura wyszczególnia stawkę podatku na dany towar. Wymóg ten narzucany jest przez władze podatkowe. W wielu krajach, w przypadku, gdy stawką VAT jest stawka podstawowa, jej wyszczególnianie nie jest obowiązkowe.
  • Kwotę transakcji – faktura zawiera zsumowaną wartość całej transakcji. W Polsce istnieje obowiązek wyszczególnienia kwoty zarówno cyframi jak i słownie.
  • Informację o terminie i formie zapłaty – termin z reguły wyrażony jest w dniach od zawarcia transakcji (np. 30 dni). Najczęściej spotykane formy zapłaty to przelew i gotówka. W niektórych krajach powszechnie stosuje się również czeki.
  • Warunki dostawy (incoterms) – w przypadku międzynarodowej sprzedaży towarów często na fakturze określa się tzw. incoterms, określające koszty obu stron transakcji, rodzaj transportu oraz oznaczające moment przejścia odpowiedzialności za towar ze sprzedawcy na nabywcę.

Podpisy sprzedającego i kupującego – coraz więcej krajów rezygnuje z wymogu podpisów na fakturach.

Faktura VAT

Faktura VAT jest dokumentem wystawianym przy sprzedaży przez podmioty będące płatnikami podatku od towarów i usług (podatku VAT).

Reklama